Tanulók foglalkoztatásával összefüggő tanácsok a gazdálkodó szervezetek számára

A Kamarai Futár előző, áprilisi számában megjelent írásunk, amely a gazdálkodó szervezetek számára szolgált tanácsokkal a tanév végi tudnivalókról. Az alábbiakban – előző írásunkat folytatva – szeretnénk kitérni arra, hogy mire kell figyelni, illetve mit kell garantálni a tanuló részére.  A gyakorlati képzés ideje Fiatalkorú tanuló esetében a gyakorlati képzési idő a napi hét órát, nagykorú tanuló esetében pedig a napi nyolc órát nem haladhatja meg. A napi gyakorlati képzési időt arányosan csökkenteni kell, ha a gyakorlati képzés rendszeresen olyan területen (munkahelyen) történik, ahol a gyakorlati képzést folytató szervezettel munkaviszonyban álló munkavállalókat is rövidebb munkaidőben foglalkoztatják. Fiatalkorú tanuló napi képzését hat óra és huszonkét óra között folyamatosan kell megszervezni. A tanuló részére a gyakorlati képzés befejezése és a következő napi gyakorlati képzés megkezdése között legalább tizenhat óra folyamatos pihenőidőt kell biztosítani. A tanuló a napi képzési időt meghaladó gyakorlati képzésre nem vehető igénybe. A tanuló éjszakai munkára, rendkívüli munkavégzésére (túlmunka), valamint készenlétellátásra nem vehető igénybe. Ha a napi gyakorlati képzési idő a négy és fél órát meghaladja, a tanuló részére legalább harminc perc, megszakítás nélküli szünetet kell biztosítani a képzési időn belül. A tanulói pénzbeli juttatás A gyakorlati képzést szervező szervezet pénzbeli juttatást köteles fizetni a tanuló  részére: ▪ tanulószerződés alapján, továbbá ▪ együttműködési megállapodás alapján nappali rendszerű oktatásban és nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlat idejére. A tanulószerződés alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás mértéke, amelyet havonta kell fizetni, a mindenkori minimálbér 15%-ának és egy meghatározott szorzószámnak a szorzata. Együttműködési megállapodás esetén a havi összege nem lehet kevesebb a hónap első napján érvényes minimálbér 15%-ának 1,3 szorosánál (19,5%). A tanulószerződéses tanuló pénzbeli juttatását a tanuló részére csak banki átutalással vagy a fizetési számlára történő befizetéssel lehet teljesíteni. Ez az eljárás a felnőttoktatásban részt vevő tanulókra is vonatkozik. (Az együttműködési megállapodás esetén ez nem kötelező, de ebben az esetben is történhet a kifizetés banki átutalással vagy számlára történő befizetéssel.) Amennyiben a tanuló nem rendelkezik saját fizetési számlával, a banki átutalás, befizetés teljesíthető a tanulói pénzbeli juttatásnak a tanuló szülőjének, gyámjának a bankszámlájára történő átutalással, befizetéssel is. A tanulót a tanulói pénzbeli juttatás a tanulószerződés alapján a tanulószerződés hatálybalépésének napjától, teljes hónapra illeti meg. A tanulói pénzbeli juttatás összegét a tanuló igazolatlan mulasztásával arányosan csökkenteni kell. Ha a tanulószerződés a tanév megkezdése után, hónap közben jön létre vagy szűnik meg, a tanulót a tanulói pénzbeli juttatás időarányos része illeti meg. A tanulót a tanulói pénzbeli juttatás a tanulószerződés alapján a tanév szorgalmi időszakot követő időtartamára, július és augusztus hónapra is megilleti. A befejező szakképzési évfolyamon a tanulót a tanulói pénzbeli juttatás a tanulmányok befejezését követő első komplex szakmai vizsga utolsó napjáig illeti meg. Ha a tanuló a befejező szakképzési évfolyamon megbukik, a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól a tanuló juttatásra már nem jogosult, gyakorlati foglalkozáson való részvételre tovább nem kötelezhető. Ha a tanuló elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre köteles, a következő tanév első tanítási napjától a pénzbeli juttatásának havi mértéke a megismételt szakképzési évfolyam első félévében az előző félévre megállapított pénzbeli juttatás fele. A pénzbeli juttatást félévente kell emelni az előző félévi juttatáshoz képest a tanulószerződésben meghatározott szempontok alapján, amely során a tanuló tanulmányi előmenetelét, a gyakorlati képzés során nyújtott teljesítményét és szorgalmát is figyelembe kell venni. A tanuló részére a munka törvénykönyvéről szóló törvény alapján megillető betegszabadság időtartamára tanulói pénzbeli juttatásának 70%-a illeti meg. A tanulói pénzbeli juttatást utólag, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell kifizetni a tanuló részére.     A tanuló pénzbeli juttatása a felnőttoktatásban A felnőttoktatás keretében folyó szakképzésben valamennyi munkarendben köthető tanulószerződés, ennek értelmében tanulói pénzbeli juttatást is kell fizetni. A tanulók számára tanulószerződés alapján kifizetett pénzbeli juttatás az oktatás munkarendje szerint differenciált (Nappali 100%, Esti 60%, Levelező 20%).   A tanuló pénzbeli juttatását terhelő járulékok a 2017. évben: Tanulót terhelő járulékok: Egészségbiztosítási járulék (4% + 3%), Nyugdíjjárulék (10%). Munkáltatót terhelő járulékok: Szociális hozzájárulási adó (22%) A járulékalapot képező jövedelem a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj. A tanulókat megillető egyéb juttatások: A tanulót a gyakorlati képzésével összefüggésben kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés, munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz és kötelező juttatások illetik meg. Tanulókra vonatkozó munkavédelmi szabályok A tanulót a gyakorlati képzést szervezőnek a gyakorlati képzési feladattal összefüggő munkavédelmi oktatásban kell részesíteni.  A tanulók – életkori sajátosságaikra tekintettel – bizonyos eszközöket és gépeket (pl. faipari szalagfűrész, villamos köszörűgép stb.) felügyelet nélkül egyáltalán nem használhatnak. A tanulókat a munkavállalókkal azonos módon el kell látni – a tevékenység jellegének megfelelően előírt – egyéni védőeszközzel, és szükség szerint védőitallal is. A változó munkahelyen folyó munkavégzés esetében a tanuló munkavédelmi oktatását minden új helyszínen el kell elvégezni. Minden alkalommal meg kell ismételni a munkavédelmi oktatást, ha a gazdálkodó szervezet olyan új technológiát vezet be, illetőleg új gépet helyez üzembe, amellyel a tanuló a gyakorlati képzés során kapcsolatba kerül. A gyakorlati képzést szervező köteles a gyakorlati képzés követelményeire való felkészítéshez, továbbá a gyakorlati vizsgához szükséges tárgyi eszközöket és a személyi feltételeket biztosítani. A tanuló gyakorlati képzés keretében csak a gyakorlati képzés szakképzési kerettantervében meghatározott feladat ellátására kötelezhető, és csak egészséges, biztonságos körülmények között foglalkoztatható. Felelősségbiztosítás A szakképzésben részt vevő tanuló részére, a gyakorlati képzés szervezője köteles felelősségbiztosítást kötni. A képzés szervezőjének tanulószerződés esetében a gazdálkodó szervezet minősül, így a felelősség biztosítás megkötésének kötelezettsége őt terheli. A projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium finanszírozásában valósul meg az Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész terhére, a projekt, illetve a támogatási szerződés száma: NFA-KA-NGM -1/2016
Szerző: CSMKIK
2017.06.02.