KAMARAI ALAPOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pénzügyi alapjából gazdaság-, kereskedelemfejlesztési és innovációs témában
pályázati úton elnyerhető támogatás igénylésére 2021. év

Módosítás: 2021. június 14.

 

A pályázat célja, hogy egyszeri pénzügyi támogatással segítséget nyújtson a kamarai tagok gazdaság-és kereskedelem fejlesztéséhez, bel- és külföldi piacra jutásához, üzleti kapcsolataik fejlesztéséhez, valamint kutatás-fejlesztési eredmények transzferét szolgáló, műszaki fejlesztési, termékfejlesztési eredmények alkalmazására irányuló és környezetvédelmi tevékenységéhez.

A pályázat tárgya a következő lehet:
Gazdaság- és Kereskedelemfejlesztési témák:

1. A vállalkozások termelését, szolgáltatását közvetlenül segítő, bővítő gépi berendezések, eszközök beszerzése (beleértve az energiatakarékos eszközök beszerzését)
2. EU követelményeinek megfelelő eszközök beszerzése
3. Bel- és külföldi kiállításokon, vásárokon, termékbemutatókon - elsősorban a megyét és annak gazdaságát bemutató rendezvényen - való részvétel dologi költségei.
4. Közvetlenül a pályázó által gyártott, illetve forgalmazott áruhoz, ill. a pályázó által teljesített szolgáltatáshoz kapcsolódó reklám- és propaganda anyagok, termékismertetők készítése.
5. Termék, szolgáltatás piaci bevezetését, export fejlesztési célokat szolgáló tanulmány készítése.
6. Bel- és külföldi, szervezett üzletember találkozókon való részvétel támogatása
7. Csongrád megyében szervezendő kereskedelemfejlesztési és befektetés-ösztönzési akciók szervezésének támogatása.
8. Kereskedelem és vendéglátás területén franchise rendszer értékesítésének, ill. a franchise átvevő partner rendszerbe való belépésének támogatása.
9. Telephely kialakítása, vásárlása.
10. Szakképzési körülmények kialakítása és javítása.
11. A vállalkozás működtetéséhez szükséges készletek beszerzése, készletgazdálkodás finanszírozása.

Innovációs témák:
12. Technológiatranszfer,
13. Energia és anyagtakarékos műszaki megoldások,
14. Környezetvédelmi fejlesztések,
15. Technológiai újítások és szabadalmi eljárások
16. Kutatásfejlesztés eredményeinek gyakorlati alkalmazása,

I. A pénzügyi támogatás módja:
Visszatérítendő kamatmentes támogatás, melynek összege

- azon vállalkozások esetében, akik a CSMKIK-nak a pályázat benyújtásának időpontjában legalább 36 hónapja tagjai: maximum 10.000.000,- Ft, melyből a készletek finanszírozására fordítható rész legfeljebb 5.000.000,- Ft;

- azon vállalkozások esetében, akik a pályázat benyújtásának időpontjában kevesebb mint 36 hónapos kamarai tagsággal rendelkeznek: maximum 5.000.000,- Ft, melyből a készletek finanszírozására fordítható rész legfeljebb 2.500.000,- Ft. 

Az elnyerhető támogatási összeg nem lehet több, mint a vállalkozás megelőző három évben elért átlagos éves nettó árbevétele.
A támogatásból maximum 5 éves futamidővel a beruházás, fejlesztés értékének legfeljebb 80%-a finanszírozható.

Megkezdett fejlesztésre és a pályázat benyújtásáig már lezajlott kereskedelemfejlesztési cél (pályázat tárgya 3, 6, 7-es pontja) támogatására pályázat nem nyújtható be. A pályázatban bemutatott fejlesztést a pályázat befogadásától számított 1 éven belül kell megvalósítani.

Lehetőség nyílik a kamarai támogatás felhasználására egyéb pályázati forrás kiegészítéseként is, oly módon, hogy annak célja megegyezik az itt megjelölt prioritásokkal.

II. A pályázat benyújtására jogosult:
Pályázat benyújtására jogosult minden olyan egyéni ill. társas vállalkozás, aki/amely
1) a pályázat benyújtásakor a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagja.
2) a pályázat benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
3) a pályázat beadásakor lejárt köztartozása nincs,
4) a pályázat beadásakor tagdíj, szolgáltatási és regisztrációs díj hátraléka nincs,
5) az Etikai Bizottság nem hozott elmarasztaló határozatot ellene,
6) a pályázat benyújtásakor rendelkezik legalább egy lezárt, teljes naptári évre vonatkozó működési múlttal
7) A pályázat futamideje alatt a kamarai tagság fenntartása kötelező. Amely támogatott vállalkozás a pályázati futamidő lejárta után kilép a kamarából és megszakítja tagságát, az utolsó törlesztés időpontját követő 5 évig kizárja magát az újabb pályázat benyújtásának lehetőségéből.
8) Nem pályázhat 5 évig az a kamarai tag, aki/amely a már folyósított támogatásból eredő visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget, a támogatási célt nem valósította meg, vagy megtévesztően nyilatkozott.
9) Nem pályázhat 3 évig az a kamarai tag, aki/amely a fedezetre vonatkozóan valótlan adatokat közöl vagy megtévesztően nyilatkozik.
Fent megnevezett feltételeknek együttesen kell fennállniuk, bármelyik hiánya a pályázat érdemi vizsgálat nélküli kizárását eredményezi a pályázati körből.

III. A pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményei:
A pályázaton való részvétel részletes feltételeit, a pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményeit, a pályázat elbírálásának szempontjait a Pályázati Útmutató tartalmazza. Pályázatot benyújtani a Kamara honlapjáról (www.csmkik.hu) letöltött Pályázati Útmutató csomag (Adatlap és Útmutató) alapján lehet. A pályázat benyújtható papír alapon. vagy elektronikusan a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül.

IV. Általános feltételek:
1.) A pályázó vállalkozásnak és kapcsolt vállalkozásainak együttesen egyidőben maximum két kamarai támogatása lehet folyamatban.
2.) Előnyt élveznek azok a pályázók, akik még nem részesültek támogatásban.
3.) Pályázónként a kint lévő aktuális támogatás összege együttesen nem haladhatja meg a 10 millió Ft-ot.

A visszatérítendő kamatmentes támogatás a mindenkori jegybanki alapkamat + 8 % késedelmi kamattal növelt teljes összege lejárttá válik azon a napon, amikor a vállalkozás kamarai tagsága megszűnik, vagy kamarai tagdíj és szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti.

V. A pályázat beérkezésének és elbírálásának határideje:
A pályázatok befogadása felfüggesztésig folyamatos. A beadott pályázatok hiánypótolhatók. A hiánytalanul beérkezett pályázatokat a Kamara befogadó nyilatkozat kiállításával veszi nyilvántartásba. A befogadott pályázatokról az Elnökség a soron következő ülésén dönt. A pályázat papír alapon történő beadásának helye/postai címe:
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Elektronikus beküldési lehetőség a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül lehetséges.
A benyújtott pályázatokat a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége bírálja el az Elnökség mellett működő Kamarai Pénzügyi Alapok Munkabizottság javaslata alapján,
a 2021. március 10-ig befogadott pályázatokat legkésőbb 2021. április 30-ig,
a 2021. május 10-ig befogatott pályázatokat legkésőbb 2021. június 30-ig,
a 2021. augusztus 10-ig befogadott pályázatokat legkésőbb 2021. szeptember 30-ig,
a 2021. november 10-ig befogadott pályázatokat legkésőbb 2021. december 31-ig.

A pályázat felfüggesztéséről a Kamara Elnöksége dönt a rendelkezésre álló keret kimerülése esetén. A felfüggesztés ténye a Kamara honlapján kerül közzétételre.

A pályázati felhívás és az útmutató a Kamara honlapján elérhető (www.csmkik.hu)

Bővebb információ: 62/554-250/121-es mellék, vagy 30/894-6998


Szeged, 2021. január 25.
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége