Vármegyénk gazdálkodó szervezeteinek legnagyobb társadalmi közösségeként célunk lendületben tartani a jövőnkről való tudatos gondolkodást. Hiszünk abban, hogy a napi gazdasági problémákon túlmutató üzleti gondolatok megosztása segíti a tagvállalkozások hosszútávú fennmaradását és hatékony működését. Az általunk szervezett szakmai vitákon, rendezvényeken, programokon keresztül nem csak beszélünk, de alakítjuk a jövőnket.

Kamaránk jövőképe három pillérre épül:

1. Tagjaink közössége: kifogyhatatlan inspiráció
Egy közösség ereje mindig több az azt alkotó tagok összessége. A gazdasági szereplők közötti kapcsolatok szervezése és az együttműködés segítése hatalmas érték. Meg kell tudnunk mutatni, hogy a vállalkozások kamarai hálózata tevékeny és nyüzsgő közösséget tud alkotni. Hiszünk abban, hogy tagozataink, klubjaink közös elképzelései előmozdítják tagjaink eredményes működését, díjaink ösztönzik a tehetséges vállalkozókat és mindezzel a jövő nyertesei közé tartozunk.

2. Rendezett gazdasági környezet: a bizalom kultúrája
A gazdasági környezet rendezettsége és biztonsága a vállalkozások hatékony működésének szükséges előfeltétele, a gazdasági jólét alapja. Jövőnk megalapozásához a gazdasági viszonyok rendezettségének átfogó szemlélete szükséges. A rendezett gazdasági környezet túlmutat a jogszabályok betartásán: tagjaink felelősséggel és tisztességgel működnek együtt munkavállalóikkal, partnereikkel, beszállítóikkal és versenytársaikkal. A kamarai tagok közös célja egy magas színvonalú gazdasági környezet fenntartása.

3. Képzéseink: a tanulás, tapasztalat, tudás körforgása
A legsikeresebb szervezeteket nem az árbevételük vagy a szerencsés földrajzi fekvésük különbözteti meg a többiektől, hanem az, hogy időben felismerték: elsősorban a humán erőforrásaikra támaszkodva lehetnek hosszútávon sikeresek. Nekünk is erre kell alapoznunk a jövőnket. Folyamatosan és hatékonyan kell képezni a kamarai tagokat és a kamarai munkatársakat. Alaposan meg kell ismernünk tagjaink vállalkozásait, megtapasztalni igényeiket. Ezzel a tudással felvértezve lehet megtartani tagjainkat és évről évre újakat toborozni.

A missziónk:
Kamaránk egy olyan, a vármegye és ezzel az ország gazdasági fejlődését inspiráló szervezet, mely egy figyelemfelhívó és megvalósítható vármegyei gazdasági jövőképet gondoz. Túlmutatva a mindennapok üzleti teendőin feladatunknak tekintjük, hogy megoldási javaslatokat mutassunk tagjainknak a jövő nagy kihívásaira legyen az a robotizáció, a digitalizáció vagy a zöld gazdaság és a fenntartható fejlődés. Azon dolgozunk, hogy a kreatív és innovatív vállalkozói gondolkodás egyik meghatározó letéteményesei legyünk a vármegyében.

A magyarországi cégek több mint a fele generációváltás előtt áll, vagy már megtörtént a generációváltás, ezen felül pedig megjelent a fiatal vállalkozók új generációja. Amennyiben szeretnénk növelni az önkéntes taglétszámot, akkor kiemelten kell feltérképeznünk az új generáció igényeit és a kamara kommunikációjában, szolgáltatásaiban, rendezvényeiben meg kell, hogy jelenjen egy új szemlélet, ha úgy tetszik a kamarában is végre kell hajtanunk egy tartalmi generációváltást, hogy meg tudjuk szólítani a fiatal vállalkozókat és tudjunk nekik olyan megoldásokat kínálni, hogy partnerként tekintsenek a kamaránkra.

A víziónk:
Olyan vármegyei és országos gazdasági működés és feltételrendszer kialakításában és működtetésében vagyunk partnerek, melyben az egyes gazdasági szereplők egymással szabadon versenyezhetnek, miközben egy pályán fociznak. Hiszünk egy olyan gazdasági környezetben, ahol a vállalkozások igényeiket ütköztetve, de az egymás iránti megértéssel és korrektséggel keresik az új lehetőségeket és megoldásokat érdekvitáikban. 

Legfontosabb alapértékeink:
1. Kamaránk minden gazdasági, politikai érdekcsoporttól független szervezet. Munkájának hozzáadott értéke a vállalkozói közösség szakmai színvonalának emelése, az információs ellátottság és az innovációs potenciál növelése.
2. A kamara tevékenységben helye van a vállalkozói közösség érdekérvényesítési erejének és az egymás közötti szolidaritásnak.
3. A kamara elkötelezett segítője és támogatója a szabad piacgazdaságnak, a jól szabályozott gazdasági környezetnek.
4. A kamara minden olyan szervezettel, illetve gazdasági szereplővel kész együttműködni, mely tenni akar a vármegye gazdaságának fejlődése érdekében.

A kamara szervezetei:
A kamara tevékenységét a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével a kamarai tagvállalkozásokat képviselő személyek közül választott tisztségviselőkből álló testületek irányítják. A kamara működését meghatározó ügyekben a küldöttgyűlés, egyéb fontos ügyekben az elnökség dönt. A vármegyei térségi elnökségek tevékenységét a térségi elnökök, a tagozatok működését az alelnökök, a teljes kamarai tevékenységet az elnök irányítja. A választott tisztségviselők bérezésben nem részesülnek.

A napi operatív feladatokat a kamara munkatársai végzik. A kamarai munkavállalók tevékenységét a titkár irányítja. A Kamara munkaszervezete a küldetésben megfogalmazott célok szerint, a pilléreket erősítve és értékeinknek megfelelően szervezi tevékenységét és végzi mindennapi munkáját.