Az együttműködési megállapodás feltételei

Szt. 56. § (1)  A tanuló gyakorlati képzése a szakképző iskola és a gyakorlati képzést folytató szervezet közötti együttműködési megállapodás alapján abban az esetben folytatható, ha

a) a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő negyven százaléknál kevesebb,

b) a gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola, és a gyakorlati képzést folytató szervezet csak a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlatot szervezi meg,

c) a gyakorlati képzést szervező szakképző iskola csak részben rendelkezik a gyakorlati képzés feltételeivel, ezért – a művészeti szakképesítések kivételével – a tanuló kiegészítő gyakorlati képzésére a gyakorlati képzést szervező szervezetnél kerül sor a szakmai és vizsgakövetelmény alapján a szakképzési kerettantervben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő legfeljebb negyven százalékában,

d) a tanuló gyakorlati képzésére költségvetési szervnél kerül sor, vagy

e) a tanuló gyakorlati képzésére tanulószerződés nem köthető.

34. § (2) Az esti, a levelező oktatás munkarendje és az oktatás egyéb sajátos munkarendje szerinti felnőttoktatás keretében folyó teljes gyakorlati képzésre is köthető együttműködési megállapodás, azon gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezettel vagy egyéb szervvel, szervezettel, amellyel az adott szakképesítés gyakorlati képzésére tanulószerződés köthető.

A gazdasági kamara ellenőrzése a gyakorlati képzés során

Az együttműködési megállapodás megkötését megelőzően nyilvántartásba vétel iránti kérelmet kell benyújtani a kamarához. A kamara egy bevezető ellenőrzés során ellenőrzi a személyi, tárgyi és a munka-, balesetvédelmi feltételeket, majd nyilvántartásba veszi a gyakorlati képző szervet. A bevezető ellenőrzéshez szükséges nyomtatvány megtalálható a csatolt állományokban.

Az együttműködési megállapodást a gyakorlat megkezdése előtt 15 nappal a területi kamaráknak 3 (centrum esetében 4) példányban kell megküldeni.

Mivel az együttműködési megállapodás alapján a gazdálkodónál gyakorlati képzés folyik, a tanulói foglalkozási naplót és jelenléti ívet vezetni kell.

A tanulókat megillető juttatások, kedvezmények

  • A gyakorlati képzést folytató szervezet az összefüggő szakmai gyakorlat idejére pénzbeli juttatást köteles fizetni a gyakorlati képzésben szakképzési évfolyamon együttműködési megállapodás alapján, nappali rendszerűoktatásban részt vevő tanuló részére, melynek havi összege nem lehet kevesebb a 63. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tanulói pénzbeli juttatás mértékénél(min.bér 19,5%-a).
  • Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás az összefüggő szakmai gyakorlaton töltött, valamennyi megkezdett hét után jár. Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás heti összege a fizetendő pénzbeli juttatás havi összegének egynegyed része.
  • Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról távol marad.
  • Évközi ill. esti munkarendhez kötött gyakorlat esetén a tanulónak nem kell pénzbeli juttatást biztosítani.
Együttműködési megállapodás kötésének lehetősége 2020. szeptembertől

 

Az együttműködési megállapodás – a tanulószerződéssel szemben – szó szerint nem jelenik meg az új jogszabályi környezetben, de ettől függetlenül – 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony esetében – a gyakorlati képzés együttműködési megállapodással történő megvalósítására is az Szkt. átmeneti rendelkezéseit kell figyelembe venni.

 

Az átmeneti rendelkezések figyelembevételével a tanuló befejezheti úgy a tanulmányait, hogy a gyakorlati képzésére együttműködési megállapodás keretében kerül sor.

 

2021. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó szakképzési hozzájárulás-fizetési kötelezettséget az Szht. és az abban kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabály 2020. december 31-én hatályos rendelkezései szerint kell teljesíteni, megállapítani és bevallani.

 

Az új szakképzési jogszabályok által meghatározott rendszerben az együttműködési megállapodás fogalma 2021. január 1. és 2021. június 30. között nem ismert, az együttműködési megállapodás alapján folytatott gyakorlati képzés normatívájának szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolhatóságáról az Szkt. nem rendelkezik, csak 2021. július 1. hatálytól.

 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 2021. január 1-je és 2021. június 30. között  kezdődő időszakban az együttműködési megállapodás keretében lebonyolított gyakorlati képzéssel a szakképzési hozzájárulási kötelezettség nem teljesíthető, az ilyen képzés költségeivel a szakképzési hozzájárulási kötelezettség nem csökkenthető. 

2021. július 1. napjától ugyanakkor ismét rendelkezik róla a jogszabály, ennek tükrében 2021. július 1. napjától teljesített gyakorlat után adókedvezmény vehető igénybe, melynek mértéke 3307 Ft/ nap.

FRISSÍTÉS! (2021.07.26.) A korábbi jelzésektől eltérően 2021. január 1-jére visszamenőlegesen is elszámolható az együttműködési megállapodás utáni csökkentő tétel.  (ITM) válasza: „A szakképzési hozzájárulásnak az egyes törvényeknek a szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő módosításáról szóló 2021. évi LXXXIII. törvénnyel (a továbbiakban: MódTv1.) megállapított szabályait - a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 107. § (3a) bekezdése kivételével - a 2021. adóévre is, azaz 2021. január 1-jétől alkalmazni kell.

A bruttó kötelezettségét a MódTv1.-gyel megállapított 107. § (2) bekezdés a) pontja szerinti mérték hetven százalékával csökkentheti a régi Szkt. szerinti gyakorlati képzést folytató szervezet az általa a régi Szkt. szerint kötött olyan együttműködési megállapodásra tekintettel, amely a gyakorlati képzési kötelezettséget a 125. § (3) bekezdése szerinti tanulóra vonatkozóan az érintett tanuló családi és utónevének és oktatási azonosító számának megjelölésével konkrétan meghatározza. Az adóév munkanapjai közül csak azon napok vehetők figyelembe, amelyek átlagában a gyakorlattal lefedett időszak eléri a napi hét órát. A bruttó kötelezettség csökkentésénél alkalmazandó súlyszorzó mértéke 1,0.

 

2022. évben a régi szakképzési törvény alapján  a 11. évfolyamos szakgimnazisták együttműködési megállapodással töltik majd a nyári összefüggő szakmai gyakorlatukat valamely duális képzőhelyen. Az együttműködési megállapodást a szakképző iskola és a duális képzőhely köti egymással, a tanulók csak az együttműködési megállapodás függelékében szerepelnek.

A többségében 140 órás nyári gyakorlatot napi 7 órában, jellemzően 20 munkanapra kell megszervezni a nappali tagozatos diákok számára. A gyakorlat tartalmára vonatkozóan iránymutatást találunk a szakképzési kerettantervekben, továbbá a napi munkák megszervezéséhez az iskolák adnak segítséget, a letöltött időt pedig a duális partnernek le kell igazolnia. Amennyiben nem történik meg a teljesítés, úgy a tanulóknak sikertelen lesz a tanévük.

A tanulókat nem kell bejelenteni. Ebben az időszakban heti 9.750 Ft pénzbeli juttatás illeti meg őket, melyet részükre minden megkezdett hétre ki kell fizetni, ezért azt javasoljuk, hogy hétfői nappal kezdődjön a szakmai gyakorlat. A kifizetés lehet pénztári is, történhet készpénzben vagy átutalással.

Azok a duális partnerek, akik a tanulókat fogadják, a kitöltött jelenléti ív és a foglalkozási napló alapján jogosultak arra, hogy adókedvezményt érvényesítsenek. Ezt a kedvezményt a gazdálkodó szervezetek – függetlenül az adózási formától –, az egyéni vállalkozók és a költségvetési szervek is lehívhatják. Ennek a kedvezménynek a mértéke 2022. évben munkanaponként 3.307 Ft.

2023-ban munkanaponként 3346,6 Ft a kedvezmény mértéke.

A gazdálkodó szervezeteknek és költségvetési szerveknek az oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket, továbbá kedvezményes étkezést, munkaruhát kell biztosítaniuk. A nyári gyakorlat ideje alatti hiányzás mértéke maximum 4 munkanap, de lehetőség szerint ezt is pótolni kell.

Hírek


Az alapszakmákat bemutató tájékoztató füzet segíti a pályaválasztás előtt állókat, hogy átlássák a szakképzés lehetőségeit és az ágazatok szerint csoportosított szakmák listáj [...]

2023.12.06.

2023. november 30-án a Magyar Közlöny 2023. évi 171. számában megjelent a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása.

2023.12.06.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a szakmai támogatókkal együtt várja azoknak a fiatal szakembereknek, szakmai középiskolai képzésben résztvevőknek, főiskolai és egyetemi hallgatóknak [...]

2023.12.05.