Kamarai Pénzügyi Alapok covid-19

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pénzügyi alapjából

a COVID-19 járvány kedvezőtlen gazdasági hatásainak enyhítésére

pályázati úton elnyerhető támogatás igénylésére 2021.

Módosítás: 2021. június 14.

 

A pályázat célja, hogy egyszeri pénzügyi támogatással segítséget nyújtson a kamarai tagok Covid-19 járvány okozta nehézségeinek leküzdéséhez.

A pályázat tárgya:
A pályázat által szabadon felhasználható pénzügyi segítséghez juthatnak a CSMKIK tagvállalkozásai. A pályázaton elnyerhető visszatérítendő kamatmentes támogatás felhasználható minden olyan kiadásra, mellyel a pályázó vállalkozás a járvány okozta válság reá gyakorolt kedvezőtlen hatását enyhíti.
Lehetőség nyílik a kamarai támogatás felhasználására egyéb pályázati forrás kiegészítéseként is.

I. A pénzügyi támogatás módja:
Visszatérítendő kamatmentes támogatás, melynek összege maximum 1.000.000,- Ft.
Az elnyert támogatási összeget az elbírálás időpontjától számított 6 hónapon belül kell felhasználni. A támogatás futamideje maximum 2 év.

II. A pályázat benyújtására jogosult:
Pályázat benyújtására jogosult minden olyan mikro-,vagy kisvállalkozásnak minősülő egyéni ill. társas vállalkozás, aki/amely
1) a pályázat benyújtásakor a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának legalább 12 hónapja tagja (a kamarai tagság a pályázat benyújtása napján eléri a belépéstől számított, megszakítás nélküli 12 hónapot)
2) a Covid-19 járványra visszavezethetően a vállalkozás nettó árbevételében, üzemi eredményében, rendelésállományában, likviditási vagy egyéb gazdálkodási mutatójában negatív változás következett be,
3) a pályázat benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
4) a pályázat beadásakor lejárt köztartozása nincs,
5) a pályázat beadásakor tagdíj, szolgáltatási és regisztrációs díj hátraléka nincs,
6) az Etikai Bizottság nem hozott elmarasztaló határozatot ellene,
7) a pályázat benyújtásakor rendelkezik legalább egy lezárt, teljes naptári évre vonatkozó működési múlttal
8) A pályázat futamideje alatt a kamarai tagság fenntartása kötelező. Amely támogatott vállalkozás a pályázati futamidő lejárta után kilép a kamarából és megszakítja tagságát, az utolsó törlesztés időpontját követő 5 évig kizárja magát az újabb pályázat benyújtásának lehetőségéből.
9) Nem pályázhat 5 évig az a kamarai tag, aki/amely a már folyósított támogatásból eredő visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget, a támogatási célt nem valósította meg, vagy megtévesztően nyilatkozott.
10) Nem pályázhat 3 évig az a kamarai tag, aki/amely a fedezetre vonatkozóan valótlan adatokat közöl vagy megtévesztően nyilatkozik.
Fent megnevezett feltételeknek együttesen kell fennállniuk, bármelyik hiánya a pályázat érdemi vizsgálat nélküli kizárását eredményezi a pályázati körből.

III. A pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményei:
A pályázaton való részvétel részletes feltételeit, a pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményeit, a pályázat elbírálásának szempontjait a Pályázati Útmutató tartalmazza.
Pályázatot benyújtani a Kamara honlapjáról (www.csmkik.hu) letöltött Pályázati Útmutató csomag (Adatlap és Útmutató) alapján lehet. A pályázat benyújtható papír alapon. vagy elektronikusan a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül.

IV. Általános feltételek:
1.) A pályázó vállalkozásnak és kapcsolt vállalkozásainak együttesen egyidőben maximum két kamarai támogatása lehet folyamatban.
2.) Előnyt élveznek azok a pályázók, akik még nem részesültek kamarai támogatásban.
3.) Az elbírálás során előnyt élveznek azok a vállalkozások, melyek esetében 2020. szeptember 1-et követően van olyan egybefüggő három hónapos időszak, mely időszakban realizált értékesítési árbevétel 25%-nál nagyobb mértékű visszaesést szenvedett el az előző év azonos időszakában realizált árbevételhez képest.
4.) Pályázónként a kint lévő aktuális támogatás összege együttesen nem haladhatja meg a 10 m Ft-ot.
A visszatérítendő kamatmentes támogatás a mindenkori jegybanki alapkamat + 8 % késedelmi kamattal növelt teljes összege lejárttá válik azon a napon, amikor a vállalkozás kamarai tagsága megszűnik, vagy kamarai tagdíj és szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti.

V. A pályázat beérkezésének és elbírálásának határideje:
A pályázatok befogadási időszaka: a pandémáis helyzet miatt a vállalkozások tevékenységét korlátozó intézkedések érvényességének időtartama. A pályázatok befogadása a pályázati időszakban a kamara elnökségének esetleges felfüggesztő döntéséig folyamatos. A beadott pályázatok egyszeri alkalommal hiánypótolhatók. A hiánytalanul beérkezett pályázatokat a Kamara befogadó nyilatkozat kiállításával veszi nyilvántartásba. A befogadott pályázatokról az Elnökség a soron következő ülésén dönt. A pályázat papír alapon történő beadásának helye/postai címe:
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Elektronikus beküldési lehetőség a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül lehetséges.

A benyújtott pályázatokat a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége bírálja el az Elnökség mellett működő Kamarai Pénzügyi Alapok Munkabizottság javaslata alapján,
• a 2021. március 10-ig befogadott pályázatokat legkésőbb 2021. április 30-ig,
• a 2021. május 10-ig befogatott pályázatokat legkésőbb 2021. június 30-ig,
• a 2021. augusztus 10-ig befogadott pályázatokat legkésőbb 2021. szeptember 30-ig,
• a 2021. november 10-ig befogadott pályázatokat legkésőbb 2021. december 31-ig,
a vállalkozásokat érintő korlátozó intézkedések időtartamától függően.

A pályázat felfüggesztéséről a Kamara Elnöksége dönt a rendelkezésre álló keret kimerülése esetén. A felfüggesztés ténye a Kamara honlapján kerül közzétételre.


A pályázati felhívás és az útmutató a Kamara honlapján elérhető ( www.csmkik.hu)

Bővebb információ: 62/554-250/121-es mellék, vagy 30/894-6998

Szeged, 2021. január 25.

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége