Uniós jóváhagyás a magyar támogatási térképre

Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta Magyarország 2022. január 1.–2027. december 31. közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térképét. A magyar regionális támogatási térkép azon első térképek közé tartozik, amelyeket a Bizottság a regionális támogatásokról szóló felülvizsgált iránymutatás (RTI) keretében jóváhagyott.

A Bizottság által 2021. április 19-én elfogadott és 2022. január 1-jén hatályba lépő, regionális állami támogatásokról szóló felülvizsgált iránymutatás lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy támogassák a legkedvezőtlenebb helyzetű európai régiókat a felzárkózásban, és csökkentsék a gazdasági jólét, a jövedelem és a munkanélküliség terén fennálló egyenlőtlenségeket – ezek alkotják az Unió központi kohéziós célkitűzéseit. Az iránymutatás emellett több lehetőséget biztosít a tagállamok számára az átállásból adódó vagy strukturális kihívásokkal – például az elnéptelenedéssel – szembesülő régiók támogatására ahhoz, hogy teljes mértékben hozzájárulhassanak a zöld és digitális átálláshoz. Ugyanakkor a regionális támogatásokról szóló felülvizsgált iránymutatás továbbra is szigorú biztosítékokat tartalmaz annak megakadályozására, hogy a tagállamok közpénzeket használjanak fel a munkahelyek egyik uniós tagállamból a másikba való áthelyezésére. Az egységes piacon belüli tisztességes verseny érdekében ezt mindenképpen meg kell akadályozni.

Magyarország regionális támogatási térképe meghatározza a regionális beruházási támogatásra jogosult magyar régiókat. A térkép meghatározza a támogatható régiókra vonatkozó maximális támogatási intenzitásokat is. A támogatási intenzitás a kedvezményezettenként nyújtható állami támogatás maximális összege az elszámolható beruházási költségek százalékában kifejezve.

A felülvizsgált RTI értelmében Magyarország lakosságának 82,09%-át kitevő régiók lesznek jogosultak regionális beruházási támogatásra. E régiók mindegyike az EU leghátrányosabb helyzetű régiói közé tartozik, ahol az egy főre jutó GDP nem éri el az uniós átlag 75%-át. Ezért mindegyikük jogosult az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti támogatásra (úgynevezett „a” térségek), a nagyvállalkozásokra vonatkozó következő maximális támogatási intenzitásokkal, az érintett „a” térségek egy főre jutó GDP-jétől függően:

- A Pest, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Alföld régiókban a nagyvállalkozások esetében a maximális támogatási intenzitás 50%;
- A Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl régiókban a nagyvállalkozások esetében a maximális támogatási intenzitás 30%.

Ezekben a térségekben a maximális támogatási intenzitások 10 százalékponttal növelhetők a középvállalkozások beruházásai, 20 százalékponttal pedig a kisvállalkozások beruházásai esetében, ahol az induló beruházásaik elszámolható költsége legfeljebb 50 millió EUR.

Amint az Igazságos Átmenet Alapról szóló rendelettel összefüggésben hatályba lép a területi igazságos átmenet terv, Magyarországnak lehetősége van arra, hogy bejelentse a Bizottságnak a ma jóváhagyott regionális támogatási térkép módosítását annak érdekében, hogy adott esetben növelje a maximális támogatási intenzitást az Igazságos Átmenet Alapból a jövőben támogatásban részesülő térségekben, amit a regionális állami támogatásokról szóló felülvizsgált iránymutatás az „a” térségek esetében lehetővé tesz.

Háttér-információk

Európát mindig is jelentős regionális egyenlőtlenségek jellemezték a gazdasági jólét, a jövedelem és a munkanélküliség tekintetében. A regionális támogatás célja a gazdasági fejlődés támogatása Európa hátrányos helyzetű térségeiben, ugyanakkor egyenlő versenyfeltételeket biztosítva a tagállamok között.

Az RTI-ben a Bizottság meghatározza azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén a regionális támogatás a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető, és meghatározza az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke (3) bekezdésének a) és c) pontjában foglalt feltételeket teljesítő térségek („a” és „c” térségek) azonosítására szolgáló kritériumokat. Az iránymutatás mellékletei meghatározzák egyfelől a leghátrányosabb helyzetű régiókat, az úgynevezett „a” térségeket, amelyek a legkülső régiókat és azokat a régiókat foglalják magukban, amelyek egy főre jutó GDP-je nem haladja meg az uniós átlag 75%-át, másfelől a korábbi „a” térségeket és ritkán lakott területeket lefedő, indoklással „c” térségnek minősíthető térségeket.

A tagállamok kijelölhetik az ún. indoklással „c” térségnek minősíthető térségeket, az automatikusan „c” térségnek minősíthető térségekre allokált maximális arányig (amelyre vonatkozóan az iránymutatás I. és II. melléklete is tartalmaz adatokat) és bizonyos kritériumokkal összhangban. A tagállamoknak jóváhagyás céljából be kell jelenteniük a Bizottságnak a regionális támogatási térképekre vonatkozó javaslatukat.

A mostani határozat betekinthető változata (az állami támogatások nyilvántartásában) az SA.63934 ügyszámon érhető el a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján. Az állami támogatásokra vonatkozó határozatok interneten és a Hivatalos Lapban megjelenő új közzétételeinek listája megtalálható a Competition Weekly e-News weboldalon.


Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2021. szeptember 16.