Uniós igen a magyar beruházás-támogatási programra

Az Európai Bizottság jóváhagyott egy 2 milliárd eurós magyar programot, amelynek célja, hogy beruházási támogatást nyújtson a fenntartható helyreállításhoz. A programot az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret alapján hagyták jóvá.

Margrethe Vestager versenypolitikáért felelős ügyvezető alelnök így nyilatkozott: „Ez a 2 milliárd eurós program segíteni fogja Magyarországot a válság okozta beruházási hiány leküzdésében, és kijelöli a gyorsabb és fenntarthatóbb helyreállításhoz vezető utat. Továbbra is szorosan együttműködünk minden tagállammal annak biztosítása érdekében, hogy a magánberuházások beindítását és bevonását célzó nemzeti támogatási intézkedések a lehető leggyorsabban és legeredményesebben, az uniós szabályokkal összhangban valósulhassanak meg.”

A magyar támogatási intézkedés

Magyarország az ideiglenes keret alapján 2 milliárd euró összegű programot jelentett be a Bizottságnak. A program célja, hogy beruházási támogatást nyújtson a fenntartható helyreállításhoz.

Az intézkedés keretében a támogatást kedvezményes kamatozású hitelek formájában nyújtják kis-, közép- és nagyvállalkozásoknak a tárgyi eszközökbe és immateriális javakba irányuló fenntartható beruházások finanszírozása céljából, az uniós és a nemzeti környezetvédelmi célkitűzésekkel összhangban.

Az intézkedés valamennyi ágazat vállalata előtt nyitva áll, kivéve a hitelintézeteket és a pénzügyi intézményeket, az ingatlanágazatban működő vállalatokat, valamint a környezetre potenciálisan károsnak ítélt bizonyos tevékenységeket végző vállalatokat. E tevékenységek közé tartozik a fosszilis tüzelőanyagok feltárása, kitermelése vagy energiatermelési célú felhasználása, az erdőpusztítás vagy a biológiai sokféleség veszélyeztetése.

Az állami támogatást megkötések kísérik, amelyek célja a verseny indokolatlan torzulásának korlátozása, többek között olyan biztosítékok révén, amelyek csökkentik annak kockázatát, hogy a támogatást nyújtó pénzügyi közvetítők esetleges közvetett támogatásban részesüljenek.

A programot várhatóan 500–1000 vállalat fogja igénybe venni.

A Bizottság megállapította, hogy a magyar program összhangban van az ideiglenes keretben meghatározott feltételekkel. Konkrétan, i. a kedvezményezettenkénti támogatási összeg nem fogja meghaladni a teljes költségvetés 1%-át; ii. a támogatás tárgyi eszközökbe és immateriális javakba irányuló beruházásokat támogat, pénzügyi befektetéseket azonban nem; és iii. az állami támogatás nyújtására legkésőbb 2022. december 31-ig kerül sor.

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a magyar program az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontjával összhangban szükséges, megfelelő és arányos az olyan beruházások ösztönzéséhez, amelyek a fenntartható helyreállítás szempontjából fontos gazdasági tevékenységekre irányulnak.

Ennek alapján a Bizottság az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok szerint jóváhagyta a támogatási intézkedést.

Háttér-információk

A Bizottság ideiglenes keretet fogadott el, amely lehetővé teszi a tagállamok számára az állami támogatási szabályok keretében előirányzott rugalmasság teljes mértékű kihasználását a gazdaságnak a koronavírus-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából. Az ideiglenes keret értelmében, melyet 2020. április 3-án, május 8-án, június 29-én, október 13-án, továbbá 2021. január 28-án és november 18-án módosítottak, a tagállamok a következő támogatástípusokat nyújthatják:

i. Közvetlen támogatások, tőkeinjekciók, szelektív adókedvezmények és előlegek 290 000 euróig az elsődleges mezőgazdasági ágazatban működő vállalatoknak, 345 000 euróig a halászati és akvakultúra-ágazatban működő vállalatoknak és 2,3 millió euróig az összes többi ágazatban működő vállalatoknak sürgős likviditási szükségleteik kielégítése céljából. A tagállamok vállalatonként 2,3 millió eurós névértékig kamatmentes kölcsönöket vagy a kockázat 100%-át fedező hitelgaranciákat is nyújthatnak, kivéve az elsődleges mezőgazdasági ágazatot és a halászati és akvakultúra-ágazatot, ahol a korlát vállalatonként 290 000 euró, illetve 345 000 euró.

ii. Állami hitelgaranciák a vállalkozások által felvett hitelekre annak biztosítása érdekében, hogy a bankok továbbra is nyújtsanak hiteleket azoknak az ügyfeleknek, akiknek erre szükségük van. Ezek az állami garanciák a hitelkockázatok akár 90%-át is fedezhetik annak érdekében, hogy segítsék a vállalkozásokat az azonnali működőtőke- és beruházási igények fedezésében.

iii. A vállalkozásoknak nyújtott kedvezményes állami hitelek (előresorolt és alárendelt kölcsönök), a vállalkozások számára kedvező kamatozással. Ezekkel a hitelekkel a vállalkozások az azonnali működőtőke- és beruházási szükségleteiket tudják fedezni.

iv. Biztosítékok az állami támogatásokat a reálgazdaságnak közvetítő bankok számára a tekintetben, hogy a szóban forgó támogatás a bankok ügyfeleinek és nem maguknak a bankoknak nyújtott közvetlen támogatásnak minősül, továbbá iránymutatás arra vonatkozóan, hogy hogyan korlátozható minimálisra a bankok közötti verseny torzulása.

v. Rövid lejáratú állami exporthitel-biztosítás valamennyi ország számára, anélkül, hogy az érintett tagállamnak bizonyítania kellene, hogy az adott ország ideiglenesen „nem piacképes”.

vi. A koronavírussal kapcsolatos kutatás-fejlesztés (K+F) támogatása a jelenlegi népegészségügyi válság kezelése érdekében közvetlen támogatások, visszafizetendő előlegek vagy adókedvezmények formájában. A tagállamok közötti együttműködés ösztönzése céljából többlettámogatás nyújtható a határon átnyúló projektekhez.

vii. Tesztelő létesítmények építésének és továbbfejlesztésének támogatása a koronavírus-járvány elleni küzdelem szempontjából releváns termékek (ideértve az oltóanyagokat, a lélegeztetőgépeket és a védőruházatot) fejlesztése és tesztelése érdekében, azok első ipari hasznosításáig. Ez közvetlen támogatás, adókedvezmény, visszafizetendő előleg és veszteségfedezeti garancia formájában történhet. A vállalkozások többlettámogatásban részesülhetnek, ha beruházásukat több tagállam támogatja, és ha a beruházás a támogatás nyújtását követő két hónapon belül befejeződik.

viii. A koronavírus-járvány elleni küzdelem szempontjából releváns termékek gyártásának támogatása közvetlen támogatás, adókedvezmény, visszafizetendő előleg és veszteségfedezeti garancia formájában. A vállalkozások többlettámogatásban részesülhetnek, ha beruházásukat több tagállam támogatja, és ha a beruházás a támogatás nyújtását követő két hónapon belül befejeződik.

ix. Célzott támogatás az adófizetés elhalasztása és/vagy a társadalombiztosítási járulék felfüggesztése formájában a járvány által legsúlyosabban érintett ágazatok, régiók vagy vállalkozástípusok esetében.

x. A munkavállalók utáni bértámogatás formájában nyújtott célzott támogatás a koronavírus-járvány által legsúlyosabban érintett ágazatokban vagy régiókban működő olyan vállalkozások bérköltségeihez, amelyek a koronavírus-járvány miatt egyébként kénytelenek lennének munkavállalókat elbocsátani.

xi. Célzott feltőkésítési támogatás nem pénzügyi vállalatok részére, amennyiben nem áll rendelkezésre más megfelelő megoldás. Az egységes piacon folyó verseny indokolatlan torzulásának elkerülését szolgáló biztosítékok: a beavatkozás szükségességére, megfelelőségére és nagyságrendjére vonatkozó feltételek; az állam vállalkozások tőkéjében való részesedésére és az ellentételezésre vonatkozó feltételek; az érintett vállalkozásban való állami részesedés megszüntetésére vonatkozó feltételek; az irányításra vonatkozó feltételek, beleértve az osztaléktilalmat és a felső vezetés javadalmazásának felső határát; a kereszttámogatás tilalma és a felvásárlási tilalom, valamint a versenytorzulást korlátozó további intézkedések; átláthatósági és jelentéstételi követelmények.

xiii. A fedezetlen állandó költségek támogatása azon vállalkozások esetében, amelyek árbevétele a figyelembe vett időszakban 2019 azonos időszakához képest a koronavírus-járvánnyal összefüggésben legalább 30%-kal csökkent. A támogatás vállalkozásonként legfeljebb 12 millió euróval járul hozzá a kedvezményezettek bevételei által nem fedezett állandó költségekhez.

xiii. A fenntartható helyreállítást célzó beruházások támogatása a magánberuházások támogatása érdekében, a válság miatt a gazdaságban felhalmozódott beruházási hiány leküzdésének ösztönzőjeként. Ezt az eszközt a tagállamok a zöld és digitális átállás felgyorsítására használhatják.

xiv. Fizetőképesség-támogatás a magánforrások mozgósítása és azok kis- és középvállalkozásokba (kkv-k) – köztük induló vállalkozásokba és kis méretű, közepes piaci tőkeértékű vállalatokba – irányuló beruházások rendelkezésére bocsátása céljából.

A Bizottság az ideiglenes keret feltételeinek teljesülése esetén azt is lehetővé fogja tenni, hogy a tagállamok 2023. június 30-ig az ideiglenes keret alapján nyújtott visszafizetendő eszközöket (pl. garanciákat, kölcsönöket, visszafizetendő előlegeket) más támogatási formákká, például közvetlen támogatássá alakítsák át.

Az ideiglenes keret lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy valamennyi támogatási intézkedést kombinálják egymással, kivéve az ugyanazon hitel tekintetében nyújtott és az ideiglenes keretben meghatározott küszöbértékeket meghaladó hiteleket és garanciákat. Lehetővé teszi továbbá a tagállamok számára, hogy az ideiglenes keret alapján nyújtott valamennyi támogatást összekapcsolják az elsődleges mezőgazdasági ágazatban működő vállalatok esetében három pénzügyi év alatt legfeljebb 25 000 euró, a halászati és akvakultúra-ágazatban működő vállalatok esetében három pénzügyi év alatt legfeljebb 30 000 euró, az összes többi ágazatban működő vállalatok esetében pedig három pénzügyi év alatt legfeljebb 200 000 euró összegű csekély összegű támogatás nyújtásának meglévő lehetőségeivel. A tagállamoknak ugyanakkor kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy elkerülik az ugyanazon vállalatokat célzó támogatási intézkedések indokolatlan halmozását annak érdekében, hogy a támogatást azok tényleges szükségleteinek kielégítésére korlátozzák.

Az ideiglenes keret továbbá az Unió állami támogatásra vonatkozó szabályaival összhangban kiegészíti a koronavírus-járvány társadalmi-gazdasági hatásainak enyhítése érdekében már a tagállamok rendelkezésére álló számos más lehetőséget. A Bizottság 2020. március 13-án elfogadta a Covid19-járvány nyomán hozott koordinált gazdasági válaszintézkedésekről szóló közleményt, amely meghatározta ezeket a lehetőségeket. A tagállamok például olyan, általánosan alkalmazható változtatásokat vezethetnek be a vállalkozások javára (például adók halasztott fizetése, vagy a csökkentett munkaidő támogatása minden ágazatban), amelyek nem tartoznak az állami támogatási szabályok hatálya alá. Emellett kártalaníthatják is a vállalkozásokat a koronavírus-járvány közvetlen következményeként elszenvedett károkért.

Az ideiglenes keret 2022. június 30-ig lesz érvényben, kivéve a fenntartható helyreállításra irányuló beruházási támogatást, amely 2022. december 31-ig lesz érvényben, valamint a fizetőképesség-támogatást, amely 2023. december 31-ig lesz érvényben. Az ideiglenes keret hatodik módosításával bevezetett ezen két eszköz lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy közvetlen ösztönzőket teremtsenek a magánberuházások számára a gazdaság beindítása, valamint gyorsabb, zöldebb és digitálisabb helyreállítása érdekében.

A Bizottság továbbra is szorosan figyelemmel fogja kísérni a Covid19-világjárvány alakulását és a gazdaság helyreállítását fenyegető egyéb kockázatokat.

A bizalmas adatokkal kapcsolatos kérdések rendezése után a határozat betekinthető változatát a Bizottság az SA.101494 ügyszám alatt teszi majd közzé versenypolitikai honlapján, az állami támogatások nyilvántartásában (State Aid Register). Az interneten és a Hivatalos Lapban közzétett, az állami támogatásokra vonatkozó legfrissebb határozatok jegyzéke megtalálható a Competition Weekly e-News hírlevélben.

 

Forrás: az Európai Biztottság Sajtóközleménye, 2022. március 2.