Januártól változik a tojásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség

2021. január 1-jétől  a nem előrecsomagolt tojás végső fogyasztónak történő értékesítése esetén az eladásra kínálás helyén, fizikai vagy elektronikus hordozón fel kell tüntetni a származási országot, és a helyi termelői piac kivételével, grafikai ábrázolással, a származási ország zászlóját. A jelölésnél figyelni kell rá, hogy a különböző származási országú tojások elkülöníthetőek legyenek a fogyasztó számára.

A 2020/273. számú Magyar Közlönyben megjelent az agrárminiszter 61/2020. (XII. 9.) AM rendelete, amely az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet alábbi módosításait tartalmazza.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 2/E. alcímmel egészül ki:

„2/E. A tojásra vonatkozó további tájékoztatási követelmények
7/G. § (1) A nem előrecsomagolt tojás végső fogyasztónak történő értékesítése esetén az 589/2008/EK bizottsági rendelet 16. cikkében felsorolt információkon kívül, az ott meghatározott módon, az eladásra kínálás helyén, fizikai vagy elektronikus hordozón fel kell tüntetni
a) a származási országra vonatkozó szöveges információt jól látható módon úgy, hogy az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklete szerinti x-magasság legalább 5 mm legyen, és
b) a helyi termelői piac kivételével, grafikai ábrázolással, a származási ország zászlóját, legalább 50 mm × 30 mm méretben.
(2) A származási ország (1) bekezdés szerinti feltüntetését oly módon kell elvégezni, hogy az eladásra kínált, különböző származási országú tojások a végső fogyasztó számára egymástól egyértelműen elkülöníthetőek legyenek.”

2. § Az R. 10. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)
„f ) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tojás forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 23-i 589/2008/EK bizottsági rendelet 16. cikke” (végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

3. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

4. § Ez a rendelet az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tojás forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 23-i 589/2008/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.