Célirányos módosítás a zöld és digitális átállásért

Az Európai Bizottság jóváhagyta az általános csoportmentességi rendelet célirányos módosítását az EU zöld és digitális átállásához nyújtott támogatás további előmozdítása, egyszerűsítése és felgyorsítása érdekében.

E célirányos módosítás az új ideiglenes válság- és átállási kerettel együtt arra irányul, hogy a tagállamok egyszerűbben nyújthassanak a kulcsfontosságú ágazatok számára szükséges támogatást, összhangban a zöld megállapodáshoz kapcsolódó ipari tervvel.

Az általános csoportmentességi rendelet módosítása a zöld megállapodás fényében

Az általános csoportmentességi rendelet az állami támogatások egyes konkrét kategóriáit az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel összeegyeztethetőnek nyilvánítja, amennyiben azok eleget tesznek bizonyos feltételeknek. E kategóriákat mentesíti a Bizottság felé történő előzetes bejelentésre és a Bizottság általi jóváhagyásra vonatkozó követelmény alól, és lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy gyorsan és közvetlenül nyújthassanak támogatást, melyet a Bizottságnak csak utólag kell bejelenteniük.

A mai napon jóváhagyott módosítás nagyobb rugalmasságot biztosít a tagállamoknak az olyan ágazatokat érintő támogatási intézkedések tervezésében és végrehajtásában, amelyek kulcsfontosságúak a klímasemlegességre és a nulla nettó kibocsátási célt szolgáló iparra való átállás szempontjából. Elő fogja segíteni a tiszta technológiák európai előállítására irányuló beruházások és finanszírozás felgyorsítását, összhangban a zöld megállapodáshoz kapcsolódó ipari tervvel.

Az új szabályok tükrözik az állami támogatásokra vonatkozó különböző iránymutatások legutóbbi módosításait, amelyek célja biztosítani az általános csoportmentességi rendelet időszerűségét a zöld és digitális átálllás megvalósítását illetően.

Megfelelő alapul szolgálnak továbbá ahhoz, hogy mérsékelni lehessen az Oroszország Ukrajna elleni háborúja okozta egyes gazdasági hatásokat, és hozzájárulnak Európa koronavírus-világjárvány és magas energiaárak sújtotta gazdaságának helyreállításához.

A felülvizsgált szabályok mindenekelőtt:

  • bővítik és egyszerűsítik a környezetvédelmi és az energetikai támogatások nyújtásának lehetőségeit, például a megújuló energia kiépítésének, a dekarbonizációs projektek, a zöld mobilitás és a biodiverzitás támogatása, valamint a megújuló hidrogénbe és az energiahatékonyság növelésébe irányuló beruházások előmozdítása érdekében;
  • a támogatási intenzitások és a bejelentési határértékek emelése révén elősegítik az olyan projektek megvalósítását, amelyek több tagállam kedvezményezettjeinek részvételét igénylik, mint például a közös európai érdeket szolgáló fontos projektek a kutatás és fejlesztés terén;
  • bővítik a képzés és az átképzés lehetőségeit különböző ágazatokban azáltal, hogy mentesítik a 3 millió euró alatti képzési támogatásokat a bejelentési kötelezettség alól;
  • csoportmentességet biztosítanak a tagállamok által az energiaárak szabályozása céljából hozott intézkedések számára, például a villamos energia, a gáz, és a földgázból vagy villamos energiából előállított hő ára tekintetében;
  • számottevően megemelik a bejelentési határértékeket a környezetvédelmi támogatások, továbbá a kutatás-fejlesztési és innovációs (K+F+I) támogatások esetében;
  • egyértelműsítik és észszerűsítik a kockázatfinanszírozási támogatás lehetőségeit a kis- és középvállalkozások (kkv-k), az induló vállalkozások, valamint az InvestEU alapból támogatott pénzügyi termékek esetében;
  • meghosszabbítják az általános csoportmentességi rendelet hatályát 2026 végéig a jogbiztonság és a szabályozási stabilitás céljából;
  • megemelik az általános csoportmentességi rendeletben foglalt határértékeket még azokon a területeken is, amelyeket nem érint konkrét felülvizsgálat, hogy ezáltal biztosítható legyen a szabályok hosszabb időbeli hatálya; és
  • összhangba hozzák az általános csoportmentességi rendelet rendelkezéseit a regionális támogatásról szóló új iránymutatás, az éghajlat-politikai, energetikai és környezetvédelmi állami támogatásokról szóló iránymutatás, a kockázatfinanszírozási iránymutatás, a kutatási, fejlesztési és innovációs keret és a széles sávú hálózatokhoz nyújtott állami támogatásról szóló iránymutatás rendelkezéseivel.

Következő lépések

Miután a Bizottság a mai napon jóváhagyta a rendelet angol nyelvű szövegét, a rendelet a következő hetekben kerül formálisan elfogadásra azt követően, hogy elkészül a szöveg fordítása az EU összes hivatalos nyelvén. A rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép majd hatályba. A módosító rendelet mai napon jóváhagyott szövege elérhető itt.

Háttér-információk

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (3) bekezdése előírja a tagállamok számára, hogy minden állami támogatást jelentsenek be az Európai Bizottságnak, és azokat csak a Bizottság jóváhagyását követően hajtsák végre. Az állami támogatásokról szóló uniós felhatalmazó rendelet lehetővé teszi a Bizottságnak, hogy az állami támogatások bizonyos kategóriáit az egységes piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítsa és mentesítse a Szerződésben előírt bejelentési kötelezettség alól.

Az általános csoportmentességi rendelet lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy bizonyos támogatási intézkedéseket közvetlenül, teljes jogbiztonság mellett hajtsanak végre. A 2014. évi általános csoportmentességi rendelet az állami támogatások egyes kategóriáit mentesíti a Bizottság felé történő előzetes bejelentésre vonatkozó követelmény alól, amennyiben a társadalmi hasznok nagyobbak az esetleges versenytorzulásokhoz képest. Ennek eredményeként a válságkezelési intézkedések kivételével az összes új állami támogatási intézkedés több mint 90%-át a tagállamok immár anélkül hajtják végre, hogy szükség lenne a Bizottság előzetes jóváhagyására. Ez összhangban van a Bizottság azon megközelítésével, miszerint a hangsúlyt arra kell helyeznie, hogy többet és gyorsabban valósítson meg azokon a területeken, ahol ez indokolt, viszont kevesebbet tegyen ott, ahol a tevékenysége nem jár hozzáadott értékkel.

Amennyiben valamely állami támogatási intézkedés nem teljesíti az általános csoportmentességi rendelet kritériumait, az nem jelenti azt, hogy nem összeegyeztethető az uniós állami támogatási szabályokkal. Ez csak azt jelenti, hogy az intézkedést (a végrehajtását megelőzően) be kell jelenteni a Bizottságnak, amely értékelni fogja, hogy jóváhagyható-e az állami támogatás más uniós állami támogatási szabályok alapján.

A Bizottság 2019 januárjában megkezdte azon állami támogatási szabályok értékelését, amelyeket a 2014. évi állami támogatási korszerűsítési csomag keretében fogadtak el. Az értékelés azt mutatta, hogy az állami támogatások ellenőrzési rendszere és szabályai összességükben célravezetők. Az értékelés ugyanakkor arra is rámutatott, hogy egyes szabályokat ki kell igazítani, többek között az európai zöld megállapodás és az EU ipari és digitális stratégiái tekintetében, és folytatni kell a szabályok észszerűsítését.

Ezért a Bizottság 2021 októberében felkérte a tagállamokat és az összes többi érdekelt felet arra, hogy észrevételezzék az általános csoportmentességi rendelet egyes javasolt módosításait, amelyek az állami támogatásokra vonatkozó különböző iránymutatások módosításait hivatottak tükrözni. A javaslat az általános csoportmentességi rendeletnek a Bizottság által 2021 júliusában elfogadott módosítását követi, amelynek célja, hogy az idevágó állami támogatási szabályokat összhangba hozza az új többéves pénzügyi keret finanszírozási szabályaival.

A mai napon jóváhagyott módosítás elő fogja segíteni a tiszta technológiák európai előállítására irányuló beruházások és finanszírozás felgyorsítását, és egyúttal megőrzi az egyenlő versenyfeltételeket az egységes piacon.

 

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2023. március 9.