Beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítés

A Kormány a 140/2020. (IV. 21.) veszélyhelyzeti kormányrendeletében a 2020. április 22. és 2020. szeptember 30. között esedékes számviteli törvény szerinti beszámolási kötelezettségek teljesítésének határidejét 2020. szeptember 30-ig meghosszabbította. A törvény a határidő meghosszabbítás szabályait ismétli meg szinte változatlan normatartalommal, annak érdekében, hogy azok a veszélyhelyzet megszűnését követően továbbra is alkalmazhatóak legyenek.

 

A törvény 112.§-ának célja, hogy megakadályozza az éves beszámoló elfogadására vonatkozóan a veszélyhelyzetre tekintettel biztosított meghosszabbított határidővel való visszaélést. A veszélyhelyzeti intézkedések 2020. szeptember 30-áig adnak haladékot a vállalkozásoknak arra, a beszámoló nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) kötelezettségét teljesítse. Indokolt azonban annak biztosítása, hogy a pandémiás helyzet enyhülésével a döntéshozó szerv elsőként ezt a kiemelten fontos feladatát teljesítse. A számviteli beszámoló elfogadása az állam által előírt kötelezettség teljesítése, egyben a vállalkozások (gazdasági társaságok) egyik legfontosabb működési, gazdálkodási dokumentuma is. A számviteli beszámoló tagok elé terjesztésével tájékoztatja az ügyvezetés a tagokat a társaság helyzetéről, mutatja be az előző év működését, az ügyvezetés által hozott döntések helyességét, és nem utolsó sorban azt, hogy a társaság gazdálkodása alapján a tagok tudnak-e osztalék elfogadásáról és felosztásáról határozni. A rendelkezés erősíti a jogi személy kisebbségi tagjainak helyzetét, hiszen mindaddig, amíg a beszámolóról nem születik meg a döntés, más ügyekben csak akkor születhet érvényes határozat, ha azt a tagok abszolút többsége támogatja.

 

A 102/2020. Kr. a nyilvánosan működő részvénytársaságok esetében önálló szabályrendszert hozott létre, azért indokolt, hogy a speciális rendelkezések veszélyhelyzet utáni időszakra átnyúló elemei is önállóan legyenek rendezve. A 113. § a korábbi szabályokon alig változtat, a (7) bekezdés pedig egy új észszerű szabályt mond ki. A számviteli beszámoló elfogadásának utólagos jóváhagyására vonatkozó közgyűlés összehívási jog kapcsán kiemelhető, hogy a törvény hatálybalépése napján a 102/2020. Kr.-ben meghatározott jogvesztő határidő már lejár, azonban a közgyűlés összehívása iránti intézkedésekre már e törvény hatálya alatt fog sor kerülni. A 113. § (7) bekezdése rendezi, hogy ha a - 102/2020. Kr. rendelkezéseivel összhangban - a különböző okokból összehívandó közgyűléssel kapcsolatos intézkedések, a meghívók közzététele között néhány nap telne el, a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése jogosult egy meghívóban közzétenni az összes napirendi pontot. A meghívó közzétételére a törvény által meghatározott közzétételi időpontok közül későbbi időpontban kell a társaság ügyvezetésének eleget tennie.

 

A 114.§ kimondja, hogy a már folyamatban lévő döntéshozatali eljárásokat a 102/2020. Kr. rendelkezései szerint kell lebonyolítani. A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásának elsődleges kötelezettsége azonban már a folyamatban lévő döntéshozatali eljárásokban is érvényesül. Elképzelhető tehát, hogy a jogi személy szabályosan lefolytatja a folyamatban lévő döntéshozatalt, azonban a meghozott határozat mégsem érvényes, ha a jogi személy az esedékes beszámolóról – még – nem döntött, és a határozatot nem hagyta jóvá valamennyi tag.

 

A 121. § szerint a veszélyhelyzet ideje alatt az ügyvezetését ellátó szerv által elfogadott költségvetését és beszámolóját a köztestület legfőbb szervének a veszélyhelyzet megszűnését követő legkésőbb 90. napra összehívandó rendkívüli ülése napirendjére kell tűzni. A költségvetés a legfőbb szerv határozata hiányában a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napon hatályát veszti, a beszámolót pedig legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül a köztestület legfőbb szervének is el kell fogadnia.

 

Bővebben:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20144.pdf