A TSZSZ 2013-ban kezdte meg működését - a 2013. évi XXXIV. törvény alapján - az építőipari lánctartozások felszámolása érdekében; a teljesítésből fakadó viták ügyében jár el. A lánctartozások kialakulásának egyik oka az építészeti-műszaki tervezési, építési, kivitelezési szerződések tejlesítésigazolásának gyakori, sokszor indokolatlan késleltetése, magtagadása.

Ki és milyen esetben fordulhat a TSZSZ-hez?

A TSZSZ eljárását a tervező, kivitelező, alvállalkozó kérheti, ha a szerződés szerinti munkát elvégezte, de a teljesítésigazolást nem kapta meg, vagy a teljesítésigazolást megkapta, de a számláját nem fizetik ki.

Kérheti az eljárást a megrendelő is, ha a szerződés szerint járó díj kifizetését a vállalkozó teljesítése alapján nem tartja jogosnak.

Legfontosabb feltétele a kérelem befogadásának, hogy a szerződő felek között írásban kötött, mindkét fél által aláírt szerződés álljon rendelkezésre, enélkül a TSZSZ nem tud eljárni.

A kérelem beadása

A kérelmet kizárólag elektronikus formában a kérelem befogadási rendszer online felületén lehet beadni az űrlap kitöltésével és vitás teljesítéshez kapcsolódó dokumentumok csatolásával.

A kitöltött kérelem űrlap mellé csatolni kell a szakértői eljárási díj befizetéséről szóló igazolást, emellett minden olyan dokumentumot, amely a teljesítést egyértelműen igazolja, alátámasztja. Ezek legfőképpen (de nem kizárólag) az alábbiak lehetnek:

A fenti dokumentumokat csak a teljesítésigazolással érintett részre vonatkozóan kerüljenek benyújtásra, a nem releváns részeket nem kell becsatolni. Amennyiben ez valami oknál fogva nem válaszható külön, úgy az érintett részre vonatkozó részeket ki kell emelni, jelezni kell a dokumentumokban.

Eljárási díj

A TSZSZ eljárásért fizetendő szakértői díj minden esetben a vitatott összeg bruttó értékének 1%-a, min. bruttó 60.000 Ft, az eljárási díj maximális összege 2023. október hó 22. napjától kezdődően bruttó 450.000,- forintról bruttó 2.000.000,- forintra emelkedett.

A jogszabály szerint a kérelmező a szakértői díjat a kérelem beadásával egyidejűleg fizeti meg az MKIK elkülönített 10300002-20373432-71003285 számú alszámlájára. Személyes befizetésre lehetőség nincs; amennyiben a banki átutalás nem megoldható, a bankban készpénzben kell befizetni az összeget a megadott bankszámlaszámra. A szakértői eljárási díj befizetéséről a számlát a Kamara utólag állítja ki és postázza.

Megéri a TSZSZ-hez fordulni

A TSZSZ eljárása jóval gyorsabb és olcsóbb, mint rögtön a bírósághoz fordulni. A kérelem befogadását követően 30 napon belül, esetleges határidőhosszabbítás esetén is maximum 60 napon belül elkészül a TSZSZ szakvéleménye. A szakvélemény alapot ad a felek közötti egyeztetésre, így a bírósági út akár el is kerülhető. Amennyiben megegyezésre nem kerül sor, a TSZSZ szakvéleményére alapított per is rövidebb határidőkkel, a követelt pénzösszeg behajtását elősegítő speciális eljárási szabályokkal folyik a bíróságon.

A TSZSZ véleménye iránti kérelem benyújtását követően

A kérelmeket a TSZSZ a benyújtást követő naptól számított 5 napon belül elbírálja. Amennyiben a kérelem hiányos, tájékoztatja a kérelmezőt a hiányokról és azok pótlásának lehetőségéről, egyéb esetben a kérelem befogadásáról. A befogadással egyidejűleg megtörténik a három tagú szakértői tanács kijelölése. A szakértők kijelölésénél a legfontosabb szempont az igazságügyi szakértői nyilvántartásban bejegyzett szakterület, a szakmai tapasztalat, és a földrajzi közelség.

A tanácsnak 30 napja van a szakértői vélemény elkészítésére. Ezalatt a felek bevonásával építési-kivitelezési munkák esetében helyszíni szemlét, tervezésről szóló vitánál szakértői meghallgatást tart. Amennyiben az ügy bonyolultsága indokolja, a tanács kérheti a határidő legfeljebb 30 nappal történő meghosszabbítását. Az TSZSZ az eljárás befejeztével a szakértői véleményt megküldi a szerződő felek részére.

A szakértői vélemény megérkezését követően

Az elkészült szakvéleményt postai úton küldik meg mind a kérelmező, mind a kérelmezett részére. A kérelmező a szakvéleményben foglaltak alapján megkísérel megállapodni a kérelmezettel. Amennyiben a kérelmezett a szakértői vélemény alapján sem hajlandó a megegyezésre és a követelés teljesítésére, a kérelmező a bírósághoz fordulhat, a szakvélemény alapján elindíthatja a TSZSZ szakvéleményére alapított pert. A kiemelt ügyként kezelt eljárás a szakvélemény kézhezvételétől számított 60 napon belül indítható. A keresetlevélhez a szakvélemény mellett csatolni kell, a szakvélemény átvételének igazolását (annak bizonyítására, hogy 60 napnál nem régebben kapta kézhez), illetve a megegyezésre irányuló kísérletre vonatkozó okirati bizonyítékot (pl. elküldött levél és visszaérkezett tértivevény az átvételről).

A szakvélemény tartalma

A TSZSZ szakvéleményben a szakértői tanács tagjai a kérelmező által beadott dokumentumok és a helyszíni szemlén tapasztalak alapján megállapítják, hogy a vitatott teljesítés a szerződésben rögzítettnek megfelelően elvégzésre került-e, milyen mértékben került elvégzésre. Ennek megfelelően kerül megállapításra a szakvéleményben a szerződésszerűen elvégzett munkák ellenértéke, vagyis a szerződés szerint a vállalkozót megillető díjazás.

A TSZSZ szakvélemény tartalmát jogszabály határozza meg, a 2013. évi XXXIV. törvény 6. § (2) felsorolja azokat kérdéseket, melyekre a szakértői tanácsnak választ kell adnia/választ adhat. Nincs arra lehetőség, hogy a kérelmező maga fogalmazza meg a kérdéseket, a jogszabályi rendelkezésektől a szakértői tanács nem térhet el. A TSZSZ eljárásában a szakértők kizárólag műszaki kérdéseket vizsgálnak, a felek esetleges jogi vitájában (pl. kötbér, kamat, stb.) nem foglalnak állást.

A TSZSZ véleménye iránti kérelmet nyújtottak be ellenem /a vállalkozásom ellen

A TSZSZ a szakértői eljárást a kérelmező által beadott dokumentumok és a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján folytatja le. Amennyiben a kérelmező korábban nem értesíti az eljárás tényéről, a kérelmezett a TSZSZ eljárásában legkorábban a helyszíni szemle időpontjáról kap hivatalos értesítést. Jogszabály szerint részvétele a helyszíni szemlén nem kötelező, azonban ekkor van lehetősége tájékoztatni a szakértői tanácsot az álláspontjáról, esetlegesen dokumentumokat bemutatni/átadni a szakértők részére. A háromtagú szakértői tanács által készített szakvélemény postai úton megküldésre kerül a kérelmezett részére is.

A TSZSZ létrehozását megelőzően indult ügyekben is indítható szakértői eljárás

A TSZSZ működését szabályozó jogszabályok visszamenőleges alkalmazása nem ütközik a visszamenőleges hatály tilalmába, amennyiben kivitelezés vizsgálatáról van szó. Ilyenkor arra kell csak figyelemmel lenni, hogy a hatályos jogszabályok szerint a polgári ügyek elévülési ideje öt év, így az ennél korábban keletkezett követelések a szakértői vélemény birtokában sem érvényesíthetők a bíróság előtt. Mellékkötelezettség vizsgálatára vonatkozó kérelem esetén kell arra figyelni, hogy a TSZSZ-t. vonatkozó rendelkezéseinek hatályba lépése előtt (2013.07.01.) megkötött szerződések vonatkozásában a TSZSZ csak abban az esetben járhat el, amennyiben a biztosítékot nyújtó a TSZSZ eljárását írásos nyilatkozattal elfogadja.

 

További információ:

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv honlapja

KÉRELEM BEFOGADÁSI RENDSZER

CSMKIK kapcsolattartó:
Füzesi Edina üzletfejlesztési tanácsadó
62/554-250/135-ös mellék
tszsz@cskik.hu