TANÉV VÉGI TUDNIVALÓK

Fontos kérdés a tanév végét érintő tudni és tennivalók, melyeket az alábbiakban rendszereztük a tanulószerződéssel, szakképzési munkaszerződéssel, valamint együttműködési megállapodással tanulókat foglalkoztató képzőhelyek számára. A tanév végén felmerülő tudnivalókat aszerint csoportosítottuk, hogy a tanulók idén végeznek-e vagy sem.

A befejező szakképzési évfolyamon az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket a szorgalmi időszak végéig teljesítő tanuló esetében:

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap a középfokú iskolákban 2021. április 30.

Tanulószerződés

A régi szakképzési törvény alapján a tanulói pénzbeli juttatás a tanulmányok befejezését követő első komplex szakmai vizsga utolsó napjáig illeti meg.

A tanulószerződés – a régi szakképzési törvény alapján – komplex szakmai vizsga utolsó napján szűnik meg, függetlenül attól, hogy sikeres vagy sikertelen a vizsga.

Az utolsó tanítási nap és a szakmai vizsga időpontja közötti időszakban a tanuló gyakorlati képzésre nem kötelezhető, azonban ebben az időszakban a gyakorlati képzést szervező vállalkozás pénzbeli juttatást köteles fizetni a tanuló számára.  A gyakorlati képzésben részt vevő tanuló a tanulmányokat befejező komplex szakmai vizsga előtt a vizsgára való felkészülés céljából, a gyakorlati képzést szervező vagy folytató szervezettel történt megállapodás alapján gyakorlati képzésen vehet részt. A gyakorlati képzésben részt vevő tanulót ebben az esetben is, egy alkalommal legalább tíz nap egyéni felkészülési idő illeti meg. Az egyéni felkészülési időt közvetlenül a komplex szakmai vizsga előtt, a gyakorlati képzés idejének terhére, összefüggően kell kiadni.

Az utolsó tanítási nap és a szakmai vizsga napja közötti időtartamban az adókedvezmény valamennyi munkanapra elszámolható, amennyiben a tanuló szakképzési intézményben nem teljesített oktatási napot. A szakmai vizsga napja is elszámolható, adókedvezmény érvényesíthető rá. Az Szkt. 107. § (2) bekezdése értelmében ugyanis csak a „szakképző intézményben teljesített oktatási napok” kivételek az elszámolás alól, a szakmai vizsga napja pedig természetesen nem számít oktatási napnak.

Igazoltnak kell tekinteni annak a tanulónak a hiányzását, aki a veszélyhelyzetre tekintettel nem vesz részt valamelyik vizsgán. Számára 2021/2021. tanév októberében vagy novemberében kell vizsgalehetőséget biztosítani, amely nem tekintendő javító- vagy pótlóvizsgának. Így tanulószerződése is eddig fenntartható.

Szakképzési munkaszerződés

A tanulószerződéstől eltérően, a szakképzési munkaszerződés az új szakképzési törvény alapján megszűnik a szakmai vizsga sikeres letétele hónapjának utolsó naptári napján.

Elszámolásra a fent leírtak vonatkoznak, azzal a különbséggel, hogy a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt a szakmai vizsga előtt a szakmai vizsgára való felkészülés céljából egy alkalommal legalább tizenöt munkanap egybefüggő felkészülési idő illeti meg, amelyet a szakképző intézményben kell eltölteni.

Nem befejező évfolyamon lévő tanulók esetében:

Tanulószerződés

Utolsó tanítási nap 2021. június 15. (kedd). Ezt követően akár már 2021. június 16. napjától meg tudják valósítani a kerettanterv alapján előírt 20 munkanapos (140 óra) nyári gyakorlatot, melynek leteltét követően pihenőidőt kell biztosítani a tanulónak a nyár hátralevő részére.

A normatíva a nyári időszakban több, mint a szorgalmi időszakban, mivel ezen időszakban a tanulónak nincs iskolában teljesített oktatási napja.

Szakképzési munkaszerződés

Utolsó tanítási nap 2021. június 15. (kedd). Ezt követően akár már 2021. június 16. napjától meg tudják valósítani a programtanterv alapján előírt egybefüggő szakmai gyakorlatot.

A tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt a tizennyolcadik életévének betöltése évének utolsó napjáig évente negyvenöt munkanap, ezt követően évente harminc munkanap szabadság illeti meg. A szabadság kiadásánál figyelemmel kell lenni az őszi, téli, tavaszi és nyári szünet rendjére. Ez változás a tanulószerződéses foglalkoztatáshoz képest, ugyanis ott pihenőidőt kellett biztosítani a tanulónak, amely nem munkanapokban került meghatározásra. A szakképzési munkaszerződés esetén a szabadság kiadásnak feltételei jobban hasonlítanak a munkajogi szabadság kiadásához. A nyári szünetben legalább tizenöt munkanap szabadságot a tanuló kérésének megfelelő időpontban egybefüggően kell kiadni. A tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt a szabadság tartamára távolléti díj illeti meg. A távolléti díjat az esedékessége időpontjában érvényes munkabér figyelembevételével kell megállapítani.

Azzal, hogy a tanuló szakképzési munkaszerződést kötött, – a kivételt jelentő munkanapoktól eltekintve – minden munkanapon szakirányú oktatáson vesz részt. A kivételnapok: a teljes egészében közismereti oktatással töltött munkanap, a szabadság és a keresőképtelenség időszakának munkanapjai, az Szkr-ben megfogalmazott azon munkanapok, amikor szakirányú oktatásra a duális képzőhelyen nem kerülhet sor. A fentiekből következik, hogy ha a tanuló a PTT-ben meghatározott óraszámot és a szabadságát is letöltötte, és még maradt a tanévből munkanap, akkor azt a duális képzőhelyen (vagy annak közreműködőjénél) kell töltenie. Felhívjuk azonban a figyelmüket, hogy ez esetben is az Szkt.-ban meghatározottak szerint kell eljárni: „79. § (2) A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakirányú oktatás keretében csak a szakirányú oktatáshoz kapcsolódóan meghatározott feladat ellátására kötelezhető (…)”

A normatíva a nyári időszakban több, mint a szorgalmi időszakban, mivel ezen időszakban a tanulónak nincs iskolában teljesített oktatási napja.

Együttműködési megállapodás

Nyári összefüggő szakmai gyakorlatot 2021. június 16. napjától el lehet kezdeni, ugyanakkor célszerű leghamarabb 2021. június 21. hétfő napjától, hiszen minden megkezdett hét teljes hétnek számít tanulói pénzbeli juttatás kifizetése szempontjából. Jelenleg hetente a tanuló részére 8160,75 Ft jár, mely összességében tehát a 20 munkanapos nyári gyakorlatra 32643 Ft (min.bér 19,5%-a).

Az Országgyűlés elé benyújtásra került a T/16204. számú törvényjavaslat: egyes törvényeknek a szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő módosításáról, mely várhatóan megoldani hivatott több eddig nem szabályozott, illetve finomhangolásra szoruló rendelkezést, melynek elfogadása várhatóan, reményeink szerint a nyár elején várható.

Várhatóan 2021. július 1. napjától alkalmazandó az együttműködési megállapodás esetében az alábbi rendelkezés: „a bruttó kötelezettségét a MódTv1.-gyel megállapított 107. § (2) bekezdés a) pontja szerinti mérték hetven százalékával csökkentheti a régi Szkt. szerinti gyakorlati képzést folytató szervezet az általa a régi Szkt. szerint kötött olyan együttműködési megállapodásra tekintettel, amely a gyakorlati képzési kötelezettséget a 125. § (3) bekezdése szerinti tanulóra vonatkozóan az érintett tanuló természetes személyazonosító adatainak megjelölésével konkrétan meghatározza. Az adóév munkanapjai közül csak azon napok vehetők figyelembe, amelyek átlagában a gyakorlattal lefedett időszak eléri a napi hét órát.