Származási bizonyítvány (Certificate of Origin) kibocsátásának szabályai 2016. május 1-től

Származási bizonyítvány (Certificate of Origin) kibocsátásának szabályai 2016. május 1-től 2019-02-15T09:34:46+00:00

Az új Európai Uniós Vámkódex 2016. május 1-jei hatályba lépése miatt változnak a származási bizonyítvány kibocsátásának szabályai is.

Az áruk eredetét igazoló, általános (nem-preferenciális) származási bizonyítványokat a nemzetközi kereskedelemben – főként harmadik országban történő – import vámkezelés során használják fel.

Kamaránknál Európai Uniós Származási Bizonyítvány hitelesítésére van lehetőség azon termékek vonatkozásában, melyek nem tartoznak a Közös Agrárpolitika (KAP) hatálya alá.

Az alábbiakban összefoglalunk néhány főbb tudnivalót a kibocsátással kapcsolatban.

(További  részletek, nyomtatványok a csatolt állományok között találhatóak.)

A származási bizonyítvány kiállításához szükséges nyomtatványt csak a kereskedelmi és iparkamaráknál lehet beszerezni. A nyomtatvány szigorúan sorszámozott, vízjelezett.

A jelenleg forgalomban lévő – EURÓPAI KÖZÖSSÉG feliratú – (2454/93/EGK rendelet 50. cikke és a  12. melléklete szerinti) származási bizonyítvány formanyomtatványok 2019. május 1-ig használhatók.

A kitöltött, cégszerűen aláírt SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNYHOZ MELLÉKELNI KELL az alábbi dokumentumokat:

Minden naptári évben az első hitelesítés alkalmával, illetve adatváltozás esetén évközben:

1. aktuális cégkivonat
2. érvényes aláírási címpéldány
3. meghatalmazás (ha a benyújtott dokumentumokat nem a cégképviseletre jogosult írta alá)
4. nyilatkozat (a származási szabályok, a származási bizonyítvány kiállítására vonatkozó szabályok tudomásul vételéről)

Minden egyes származási bizonyítvány mellé:
5. származási bizonyítvány iránti kérelem
6. export számla
7. származást alátámasztó dokumentumok a származás helyétől függően (az alább leírtak szerint)

Európai uniós származás esetén:

– más tagállamban hitelesített származási bizonyítvány vagy
– érvényes számlanyilatkozat vagy
– vámhatóság által leigazolt EUR1 szállítási bizonyítvány (kivéve, ha a közösségi származást kumuláció útján nyerte el az áru) vagy
– beszállítói nyilatkozat, szabályosan kitöltve, cégszerűen aláírva (a csatolt dokumentumok között található minta szerint) vagy
– gyártói nyilatkozat (csatolt dokumentumok között található minta szerint) és/vagy
– szükség szerint gyártói kalkuláció.

Nem európai uniós származás esetén:

– hitelesített származási bizonyítvány, amelyről beazoosítható az exportra kerülő áru
(általános származási bizonyítvány vagy FORM-A származási bizonyítvány) vagy
– leigazolt EUR1 EUR-MED szállítási bizonyítvány
(kivéve, ha a közösségi származást kumuláció útján nyerte el az áru) vagy
– hiteles vámokmány, amelyből egyértelműen kiderül a származási ország és az áru egyértelműen beazonosítható.

A származási bizonyítványon feltüntetett áru származási helyét a fentiekben felsorolt dokumentumok valamelyikével minden esetben igazolni kell!

********************


FIGYELEM – VÁLTOZÁS!!!

 

A SZÁRMAZÁSI ORSZÁG  rovatba az alábbi megnevezések kerülhetnek:

(korábban Európai Közösséget kellett feltüntetni)

– Európai Unió
– Európai Unió / tagország
– konkrét EU tagország (célország igénye alapján pl. Szaúd-Arábia, Mexikó, USA esetében)
– harmadik ország

(Rövidítések használata  – pl. EU, USA stb. –  továbbra is TILOS!)

********************

A származási bizonyítványt kérelmező vállalja, hogy amennyiben a kibocsátó kamarának kétsége merülne fel az áru származását illetően, vagy a benyújtott okmányok nem elegendőek, úgy további bizonyítékokat szolgáltat a származási bizonyítvány kibocsátásához.

 ***

A nyomtatvány kitöltését segítő program ITT érhető el. 

***

A nyomtatvány kitöltési útmutatója, valamint a nyomtatvány árát és a hitelesítési díjtételeket tartalmazó táblázat a kapcsolódó állományok között található!

A hitelesítéshez hivatalos cégbélyegző és aláírásra jogosult személy aláírása szükséges!

Bővebb információért forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségeken:

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Szeged
6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. I. emelet
e-mail: hitelesites@csmkik.hu

Származási bizonyítvány és egyéb árut kísérő kereskedelmi okmányok láttamozása
Tóthné Horváth Mónika
tel:    62/554-252

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hódmezővásárhelyi Városi Szervezete
6800 Hódmezővásárhely, Lánc u. 7.
e-mail: hmvhely@csmkik.hu
Kiss Ivetta
tel.:   62/653-742