JÁTÉKSZABÁLY

 

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  továbbiakban „Szervező” (székhelye: 6721 Szeged, Párizsi körút 8-12.), kiállítással, és rajzpályázattal egybekötött pályaorientációs nyereményjátékot hirdet, továbbiakban: „Játék”.

 

 1. A Játékban kizárólag az a jelenleg 7. osztályos tanuló vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel, a továbbiakban „Pályázó”:
 2. kiskorú, természetes személy; és
 3. Csongrád-Csanád megyei alapfokú oktatási intézmény tanulója
 4. a 2020/2021-es tanévben 7. osztályos tanuló
 5. a 2021/2022-es tanévben 8. osztályos tanuló
 6. Papír alapú pályamű esetében; a hátoldalon szerepel a pályázó neve, az iskolájának teljes és hivatalos jelenlegi neve és az osztály megjelölése. Borítékba helyezi, a borítékra olvasható és azonosítható módon ráírja nevét és az „Én és a hivatásom 2050-ben” munkacímet. A borítékot megcímzi, és postai úton vagy személyesen eljuttatja a 6721, Szeged, Párizsi körút 8-12 címre.

Illetve térségi irodáinkba:

6800, Hódmezővásárhely Lánc utca 7.

6600, Szentes Budai Nagy Antal utca 6.

6900, Makó Deák Ferenc utca 29. fsz.3.

6640, Csongrád Fő utca 19-21.

 

1. pdf. alapú kollázs esetében; pályázó a megadott jpg., pdf formátumban menti el az elkészült kollázst, ami maximum 8 megabájt fájlméretű, e-mailben elküldi a palyaorientacio@csmkik.hu címre. Az e-mail tárgya: Név Kedvenc szakmám (például: Ámint Ádám Kedvenc szakmám). Az e-mail levél részében szerepeljen még egyszer a pályázó neve, az iskolájának teljes és hivatalos jelenlegi neve és az osztály megjelölése.

A Játékban csak természetes személyek vehetnek részt, azaz intézmény, vagy osztály nevében nem lehet érvényes Pályázatot beküldeni.

2.A beadási határidő: 2021. október 29.

A fenti határidő után beérkezett Pályázatokat érvénytelennek tekintjük.

3. Sorsolással és nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók

Érvényes Pályázat:

 1. a Pályázó és a Pályázata és/vagy Kollázsa mindenben megfelel az 1. pontban leírtaknak
 2. Ép, nem sérült vagy szakadt a pályamű.
 3. a Pályázat a határidőn belül (ld.2. pont) megérkezik a megadott címre.

A kamara által delegált felelős, továbbiakban: megbízott (pályaorientációs tanácsadó) ellenőrzi a megadott határidőn belül, e-mailen beérkezett, és a Posta által számára átadott vagy személyesen behozott Pályázatokat. Az érvénytelen Pályázatokat külön gyűjti és tárolja, melyek nem vesznek részt a sorsolásokon, kiállításokon, vagy nyereményjátékokon.

A Játékban ugyanazon pályázó csak játékonként egy pályaművel, vagy kollázzsal vehet részt, tehát amennyiben egy játékos beküldi a papír alapú pályaművet, és a jpg., pdf. formátumú kollázst, akkor többször már nem pályázhat.

4.) Nyeremények

4.1. Minden érvényes pályázatot benyújtott játékos számíthat apróbb nyereményekre, melyet borítékban vagy dobozban, nevével, osztályával ellátva juttat el a megbízott, az általa megadott Oktatási Intézménybe, folyamatosan az év során, a sorsolás időpontjáig bezáróan, azaz 2021. november 25-ig.

4.2. Díjazás: A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége által összeállított bizottság, a rajzos illetve e-mailes pályaműveket egy kiállítás keretében bírálja el. A bizottság tagjai a pályaműveket november 8. és november 25. között tekintheti meg és bírálja el.

Kiállítás időtartama: 2021. november. 8 – december 17.

A pontszámokat megbízott november 30-ig összesíti, és mindkét kategóriában 1. 2. 3. helyezett nyertest hirdet, amit a honlapunkon tesz közzé. www.csmkik.hu/szakképzés/pályaorientáció

 A győztes pályázók tárgynyereményben részesülnek.

5.3) Nyeremények átvételével kapcsolatos szabályok:

 1. Az apróbb nyereményeket a Szervező postai úton, vagy személyesen juttatja el a pályázóknak, az általuk megadott oktatási intézménybe.
 2. A kézbesítések során a Magyar Posta Zrt. tevékenysége miatt esetlegesen bekövetkező kárért a Szervező és Megbízott nem vállal felelősséget.
 3. A Játékos téves, vagy hiányos adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, és Megbízottat felelősség nem terheli.

A nyertesek és a Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve Megbízottal, vagy a megbízásából eljáró vállalkozással annak érdekében, hogy a nyeremények átadására, átvételére legkésőbb december 17-ig, sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét e határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. Amennyiben a játékos a nyereményt – bármilyen ok miatt - személyesen nem tudja átvenni, úgy azt írásban meghatalmazott is jogosult átvenni.

A Kisorsolt Nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a Szervezőt terhelik.

A Kisorsolt Nyeremények kézbesítésének késedelméért a Szervező, a Megbízott, és a Szervező további megbízottai a nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállalnak, a Játékkal kapcsolatban levelezést nem folytatnak.

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

6. A Játékkal kapcsolatos információk

A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési szabályzata a www.csmkik.hu oldalon érhető el. A pályázó nevét csak megbízott ismeri, a bizottság tagjai a pályaműveket mindkét alkotás esetében, anonim bírálják el.

7. Személyes adatai kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok GDPR

A Játék során megadott személyes adatok tekintetében az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének a CSMKIK az alábbiakban és a www.csmkik.hu honlapon tesz eleget. Az adatkezelés célja: a Játékban való részvételhez beérkezett pályaművek és kollázsok beazonosítása, a nyeremények, különdíj eljuttatása a játékban résztvevőknek. Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás. Az érintett adatok tárolásának időtartama: a sorsolást követő 30. napig

Tájékoztatjuk, hogy a természetes személy az adatkezelés során az EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban: az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog, az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog , az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog, az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog, az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog, az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog.

Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., Telefonszám: +36 (1) 391-1400, Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu) Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a CSMKIK, 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12., címre vagy elektronikusan a adatvédelem@csmkik.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

8. A Játékból mindvégig ki vannak zárva:

9. A megbízott, azaz a CSMKIK pályaorientációs tanácsadójának közvetlen hozzátartozói.

10. További információ

A Szervező jelen Játékkal kapcsolatosan meghozott döntéseivel szemben és a Játék lebonyolításával kapcsolatban a jogi út kizárt.

A beküldött Pályázatok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó. Az előírttól eltérő formátumú Pályázatok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

A Játékszabály bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét vonja maga után. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

A Játékosok nyereményeivel kapcsolatosan felmerülő adó és járulékfizetési kötelezettségeket a Szervező vállalja.

A Játékban a Játékos olyan e-mail címet adhat meg, amin a Játék ideje alatt értesíthető. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervező, a megbízott mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja.

A Játék szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Játék használata során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.

A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem Szervező, sem Megbízott, nem vállalnak felelősséget.

A Szervező és a Játék lebonyolításában résztvevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertesek ilyen igényüket a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesíthetik.

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező és a Játék lebonyolításában résztvevő cégek nem vállalnak felelősséget.

A Szervező fenntartja magának a jogot a Játékszabály megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a www.csmkik.hu weboldalon értesülhetnek.

Szervező kizárja a felelősségüket a weboldal és Játék szerverének rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező és Lebonyolítók nem tartoznak felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. Továbbá nem tartoznak felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőlük független okra vezethetők vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

Szervező és Lebonyolítók kizárnak minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

 

Szeged, 2020.12.16.

 

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Kapcsolódó dokumentumok: