Az adatkezelő neve: DmG Oktatási Nonprofit Kft.
Adószáma: 18454363-2-06

Elérhetőségei:

– cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
– e-mail: dmg.oktatasi.kft@gmail.com
– telefon: +36 62 554-250

Képviselője:
Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna, ügyvezető

Adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos kérdések:
– e-mail: dmg.oktatasi.kft@gmail.com
– postán és személyesen: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

A DmG Oktatási Nonprofit Kft. adatkezelése a következő jogszabályok szerint történik:
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Érintettek jogai
Az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintett az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:
– az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog
– az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog
– az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog
– az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog
– az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog
– az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog
– az EU GDPR 21. cikke szerinti tiltakozáshoz való jog

Adatbiztonság
Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásukhoz szükségesek.

Jogorvoslati lehetőség
Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím:1374 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu