DmG Oktatási Nonprofit Kft. adatkezelési tájékoztatója

Az adatkezelő neve: DmG Oktatási Nonprofit Kft.

Adószáma: 18454363-2-06

 

Elérhetőségei:

– cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

– e-mail: dmg.oktatasi.kft@gmail.com

– telefon: +36 62 554-250

 

Képviselője:

Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna, ügyvezető

 

Adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos kérdések:

– e-mail: dmg.oktatasi.kft@gmail.com

– posta: 6701 Szeged, Pf. 524

– személyesen: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

 

A Kamara adatkezelése a következő jogszabályok szerint történik:

  – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 

Érintettek jogai

Az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintett az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

– az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog

– az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog

– az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog

– az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog

– az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog

– az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog

– az EU GDPR 21. cikke szerinti tiltakozáshoz való jog

 

Adatbiztonság

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásukhoz szükségesek.

 

Jogorvoslati lehetőség

Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,

Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu