Új uniós szabályok a digitális platformokra

Az Európai Bizottság javaslatot tett a digitális tér ambiciózus reformjára és egy új, átfogó, az összes digitális szolgáltatásra – többek között a közösségi médiára, az online piacokra és az Európai Unióban működő egyéb online platformokra – kiterjedő szabályrendszerre: a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra és a digitális piacokról szóló jogszabályra.

Mindkét javaslat középpontjában az európai értékek állnak. Az új szabályok javítani fogják a fogyasztók és alapvető jogaik védelmét az interneten, és méltányosabb és nyitottabb digitális piacokat fognak eredményezni. Az egységes piac egészére kiterjedő modern szabálykönyv elő fogja mozdítani az innovációt, a növekedést és a versenyképességet, és új, jobb és megbízható online szolgáltatásokat fog biztosítani a felhasználók számára. Támogatja továbbá a kisebb platformok, a kis- és középvállalkozások és az induló vállalkozások növekedését, egyszerű hozzáférést biztosítva számukra a fogyasztókhoz az egységes piac egészében, miközben csökkenti a megfelelési költségeket. Az új szabályok továbbá megtiltják az olyan online platformok által előírt tisztességtelen feltételeket, amelyek az egységes piac kapuőreivé váltak vagy válhatnak. A két javaslat alappillére a Bizottság azon ambíciójának, hogy ez az évtized Európa digitális évtizede legyen.

Margrethe Vestager, a digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnök így nyilatkozott: „A két javaslat egyetlen célt szolgál: annak garantálását, hogy felhasználóink biztonságos termékek és szolgáltatások széles választékához férjenek hozzá az interneten. Továbbá azt, hogy az Európában működő vállalkozások szabadon és tisztességesen versenyezhessenek az interneten, ugyanúgy, mint azon kívül. A két világot ugyanis nem lehet elválasztani egymástól. El kell érnünk azt, hogy biztonságosan vásárolhassunk, és bízhassunk az általunk olvasott hírekben. Hiszen ami az interneten kívül illegális, az az interneten ugyanúgy törvénytelen."

Thierry Breton, a belső piacért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „Sok online platform központi szerepet játszik polgáraink és vállalkozásaink életében, sőt társadalmunkban és a demokráciában is. A mai javaslatokkal a következő évtizedek digitális terét szervezzük. Harmonizált szabályokkal, előzetes kötelezettségekkel, jobb felügyelettel, gyors végrehajtással és visszatartó erejű szankciókkal biztosítjuk, hogy Európában a digitális szolgáltatásokat kínálók és használók élvezhessék a biztonság, a bizalom, az innováció és az üzleti lehetőségek előnyeit.”

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály

A digitális szolgáltatások helyzete ma jelentősen eltér a 20 évvel ezelőtti helyzettől, amikor az e-kereskedelemről szóló irányelv elfogadásra került. Az online közvetítők nélkülözhetetlen szereplőkké váltak a digitális átalakulásban. Kiváltképpen az online platformok jelentős előnyöket teremtettek a fogyasztók és az innováció számára, megkönnyítették a határokon átnyúló kereskedelmet az Unión belül és kívül, valamint új lehetőségeket nyitottak meg számos európai vállalkozás és kereskedő előtt. Ugyanakkor az illegális tartalmak terjesztésének, illetve az illegális áruk vagy szolgáltatások online értékesítésének eszközeként vissza is lehet élni velük. Néhány nagyon nagy szereplő az információmegosztás és az online kereskedelem kvázi nyilvános színterévé vált. Rendszerszintűvé váltak, és különös kockázatot jelentenek a felhasználói jogokra, az információáramlásra és a nyilvánosság részvételére nézve.

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály értelmében uniós szintű, kötelező érvényű kötelezettségek vonatkoznak majd minden olyan digitális szolgáltatásra, amelyek árukat, szolgáltatásokat vagy tartalmakat közvetítenek a fogyasztóknak, ideértve a jogellenes tartalmak gyorsabb eltávolítását célzó új eljárásokat, valamint a felhasználók alapvető jogainak átfogó védelmét az interneten. Az új keret újra egyensúlyba hozza a felhasználók, a közvetítő platformok és a hatóságok európai értékeknek – többek között az emberi jogok, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség és a jogállamiság tiszteletben tartásának – megfelelő felelősségeit. A javaslat kiegészíti az európai demokráciáról szóló cselekvési tervet, amelynek célja, hogy ellenállóbbá tegye a demokráciákat.

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály konkrétan egy sor új, harmonizált, uniós szintű kötelezettséget vezet be a digitális szolgáltatásokra vonatkozóan, e szolgáltatások mérete és hatása alapján gondosan osztályozva, mint például:

- az illegális áruk, szolgáltatások vagy online tartalmak eltávolítására vonatkozó szabályok;

- biztosítékok azon felhasználók számára, akiknek a tartalmát a platformok tévedésből törölték;

- új kötelezettségek a nagyon nagy platformok számára, hogy kockázatalapú intézkedéseket hozzanak a rendszereikkel való visszaélések megelőzése érdekében;

- széles körű átláthatósági intézkedések, beleértve az online hirdetéseket és a felhasználóknak tartalmakat ajánló algoritmusokat;

- új hatáskörök a platformok működésének ellenőrzésére, többek között a kutatók kulcsfontosságú platformadatokhoz való hozzáférésének megkönnyítése révén;

- az üzleti felhasználók online piacokon való nyomonkövethetőségére vonatkozó új szabályok az illegális áruk vagy szolgáltatások értékesítőinek felkutatása érdekében;

- innovatív együttműködési folyamat a hatóságok között a hatékony végrehajtás biztosítása érdekében az egységes piacon.

Azok a platformok, amelyek 45 millió felhasználót elérve az Unió lakosságának több mint 10 %-ához eljutnak, rendszerszintűnek minősülnek, és nemcsak a saját kockázataik ellenőrzésére vonatkozó konkrét kötelezettségek hatálya alá tartoznak, hanem egy új felügyeleti struktúra hatálya alá is. Ez az új elszámoltathatósági keretrendszer a digitális szolgáltatások nemzeti koordinátorainak testületéből fog állni, és különleges hatáskört fog biztosítani a Bizottság számára a nagyon nagy platformok felügyeletében, beleértve a nagyon nagy platformok közvetlen szankcionálásának lehetőségét is.

A digitális piacokról szóló jogszabály

A digitális piacokról szóló jogszabály foglalkozik a digitális piacokon úgynevezett „kapuőrként” működő platformok bizonyos magatartási formáinak negatív következményeivel. Ezek olyan platformok, amelyek jelentős hatást gyakorolnak a belső piacra, fontos kapuként szolgálnak az üzleti felhasználók számára ahhoz, hogy eljussanak ügyfeleikhez, és megszilárdult és tartós pozíciót élveznek vagy fognak előreláthatólag élvezni. Ez feljogosíthatja őket arra, hogy magánszereplőként szabályozóként lépjenek fel, és szűk átjáróként működjenek a vállalkozások és a fogyasztók között. Az ilyen vállalatok esetenként teljes platform-ökoszisztémák felett ellenőrzést gyakorolnak. Ha a kapuőr tisztességtelen üzleti gyakorlatot folytat, megakadályozhatja vagy lelassíthatja üzleti felhasználói és versenytársai értékes és innovatív szolgáltatásainak fogyasztókhoz való eljutását. Ez állhat fenn például az e platformokon működő vállalkozásoktól származó adatok tisztességtelen felhasználása esetén, vagy olyan helyzetekben, amikor a felhasználók egy adott szolgáltatáshoz vannak kötve, és csak korlátozott lehetőségük van másik szolgáltatásra váltani.

A digitális piacokról szóló jogszabály a platformok és az üzleti felhasználók közötti kapcsolatokról szóló horizontális rendeletre, az EU onlineplatform-gazdasági megfigyelőközpontjának megállapításaira, valamint a Bizottságnak az online piacok versenyjogi jogérvényesítés révén történő kezelése terén szerzett kiterjedt tapasztalataira épül. Harmonizált szabályokat határoz meg ezen belül a kapuőrök fent említett tisztességtelen gyakorlatainak meghatározására és megtiltására, és piaci vizsgálatokon alapuló végrehajtási mechanizmust biztosít. Ugyanez a mechanizmus biztosítja, hogy a rendeletben meghatározott kötelezettségek naprakészek legyenek a folyamatosan változó digitális valóságban.

A digitális piacokról szóló jogszabály konkrétan:

- csak a tisztességtelen gyakorlatoknak leginkább kitett olyan fő platformszolgáltatókra – például keresőprogramokra, közösségi hálózatokra vagy online közvetítő szolgáltatásokra – fog vonatkozni, amelyek megfelelnek a kapuőrként való besorolás objektív jogszabályi kritériumainak;

- mennyiségi küszöbértékeket határoz meg a feltételezett „kapuőr” azonosításának alapjaként. A Bizottságnak felhatalmazása lesz arra is, hogy piacvizsgálatot követően vállalatokat kapuőrként megjelöljön;

- megtilt számos egyértelműen tisztességtelen gyakorlatot, például attól, ha a felhasználókat akadályozzák az előre telepített szoftverek vagy alkalmazások eltávolításában;

- előírja a kapuőrök számára, hogy proaktívan vezessenek be bizonyos intézkedéseket, például olyan célzott gyakorlatokat, amelyek lehetővé teszik harmadik felek szoftvereinek megfelelő működését és a saját szolgálataikkal való együttműködést;

- az új szabályok hatékonyságának biztosítása érdekében szankciók kiszabása a szabályok be nem tartása esetén, amelyek a kapuőr globális forgalmának legfeljebb 10 %-át kitevő bírságokat is magukban foglalhatnak. Visszaeső jogsértők esetében ezek a szankciók magukban foglalhatják a strukturális intézkedések meghozatalának kötelezettségét is, amely kiterjedhet bizonyos vállalkozások elidegenítésére is, amennyiben nem áll rendelkezésre más, ugyanolyan hatékony alternatív intézkedés a megfelelés biztosítására;

- lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy célzott piaci vizsgálatokat végezzen annak felmérése érdekében, hogy hogy ki kell-e egészíteni e szabályokat új „kapuőr” gyakorlatokkal és szolgáltatásokkal annak biztosítása érdekében, hogy az új „kapuőr” szabályok lépést tartsanak a digitális piacok fejlődésének gyors ütemével.

További lépések

Az Európai Parlament és a tagállamok a rendes jogalkotási eljárás keretében megvitatják a Bizottság javaslatait. Elfogadása esetén a végleges szöveg az Európai Unió egészében közvetlenül alkalmazandó lesz.

Háttér-információk

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály és a digitális piacokról szóló jogszabály jelenti Európa válaszát arra a mélyreható gondolkodási folyamatra, amelyben a Bizottság, az uniós tagállamok és számos más joghatóság az elmúlt években részt vett annak megértése érdekében, hogy a digitalizáció – és különösen az online platformok – milyen hatást gyakorolnak az alapvető jogokra, a versenyre és általában véve a társadalmainkra és gazdaságainkra.

A Bizottság e jogalkotási csomag előkészítése során az érdekelt felek széles körével konzultált. 2020 nyarán a Bizottság konzultált az érdekelt felekkel, hogy továbbra is támogassa a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály és a digitális piacokról szóló jogszabályra irányuló javaslat alapjául szolgáló új versenyjogi eszköz keretében esetlegesen uniós szintű beavatkozást igénylő konkrét kérdések körére vonatkozó elemzéssel és bizonyítékgyűjtéssel kapcsolatos munkát. A mai csomag előkészítéseként 2020 júniusa és 2020 szeptembere között tartott nyilvános konzultációkra a digitális gazdaság teljes spektrumából és a világ minden részéről több mint 3000 válasz érkezett. 


Forrás: az Európai Bizottság Sajtószolgálata, 2020. december 15.