Munkaügyi rendelkezések a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggésben

 

 

2020. július 1-jéig az Mt.-t azzal eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Mt. 97. § (5) bekezdése szerinti (ha gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény merül fel, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább kilencvenhat órával korábban módosíthatja, a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást a munkavállaló írásbeli kérésére is módosíthatja) közlési szabályoktól eltérően is módosíthatja.

2020. július 1-jéig a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti, valamint a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti, illetve a munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek.

A Békés Megyei Kormányhivatal a munkáltató kérelmére engedélyezheti, hogy nemzetgazdasági szempontból fontos új munkahelyteremtő beruházások esetén a munkaidőkeret vagy elszámolási időszak legfeljebb huszonnégy hónap legyen. Azokban az esetekben, ahol új munkahelyeket teremtő beruházás esetén a Békés Megyei Kormányhivatal engedélyével két évre terjedő munkaidőkeret került elrendelésre ott a munkavállaló a munkaszerződés aláírásával kvázi tudomásul veszi, hogy számára a munkáltató a munkaidőt huszonnégy hónap alapulvételével is meghatározhatja.

A veszélyhelyzet tartama alatt egyoldalúan vagy a felek megállapodása alapján elrendelt munkaidőkeretben történő foglalkoztatást a munkaidőkeret végéig a veszélyhelyzet megszűnése nem érinti.

A Munkahelyvédelmi Akcióterv eredményeinek fenntartása érdekében szükséges a KFI és a csökkentett munkaidős támogatásról szóló rendelkezéseket törvényi szinten átmenetileg fenntartani.

A kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló Korm. rendeletben, valamint a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló Korm. rendeletben foglaltakat 2020. december 31-éig lehet alkalmazni, azzal, hogy kérelem 2020. augusztus 31. napjáig nyújtható be(290/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet szerint).

Az ebben foglalt támogatások az Mt. 53. § alapján történő foglalkoztatás esetén kizárólag akkor nyújtható, ha a munkavállaló munkaadó általi foglalkoztatása otthoni munkavégzés vagy távmunka keretében, vagy ugyanazon a telephelyen történik. A fenti csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása esetében az ugyanazon telephely tekintetében egy időben benyújtott kérelmekre megállapított támogatás különböző időszakokra is szólhat.

A törvényben szereplő munkavédelmi célú időszakos felülvizsgálatok jellemzően több személy együttes jelenlétére és gyakran külső szakértő közreműködésére van szükség. Az időszakos felülvizsgálatok időköze átlagosan éves nagyságrendű. A veszélyhelyzetre tekintettel ezen vizsgálatok pár hónapos elhalasztása kisebb kockázattal jár, mint a jelenlegi járványügyi veszélyhelyzetben a több személy együttes jelenlétét igénylő feladat ellátása. A törvény nem érinti azon előzetes és soron kívüli felülvizsgálati feladatok ellátását, melyek alapvetően biztosítják az egészséges és biztonságos munkavégzést (pl.: veszélyes munkaeszköz üzembe helyezése előtti munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat, közvetlen veszélyeztetés miatti soron kívüli ellenőrzés). A fertőzésveszély minimalizálása érdekében az egyes kezelői jogosítványok érvényességének meghosszabbítását az ehhez szükséges foglalkozás-egészségügyi szakorvos és munkavállaló személyes találkozásainak csökkentése indokolja. A veszélyhelyzet idején lejárt, a munkavégzés során egyes tevékenységek végzéséhez szükséges kezelői jogosítványok orvosi érvényessége a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig meghosszabbodik.

Bővebben:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20144.pdf