Megjelentek a március 8-tól hatályos korlátozások részletei

Megjelent a Kormány 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról, cikkünkben olvashatók a részletes szabályok.

A szabályok március 8. és 22. között hatályosak (az oktatásra vonatkozó korlátozások április 7-ig maradnak érvényben).

A korábbi szabályok kerülnek kiegészítésre

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló rendeletet (továbbiakban: R) reggel 5 óra és este 8 óra között a most megjelent rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

A nagykereskedelemre nem vonatkoznak az új szabályok

A rendelet hatálya nem terjed ki a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatóra, és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 18. pontja szerinti nagykereskedelmi tevékenységre.

Általános szabályok: a távolságtartás, és maszkviselés elvárás, az egyéni sportolás, és a zöld területek látogatása megengedett

 • Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.
 • A települések belterületén, az utcán és a közterületen – az e rendelet szerinti kivétellel – mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.
 • A maszkviselési kötelezettség nem vonatkozik a hatodik életévét be nem töltött kiskorúra, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személyre.
 • A kijárási tilalmon kívüli időben az egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.
 • Az egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell a maszkot viselni.
 • A külterületen, illetve a települések belterületén található parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak, azok az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint látogathatóak.

Ezek az üzletek maradhatnak nyitva

Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos – az e rendelet szerinti kivétellel – az üzletben tartózkodni.

A kijárási tilalmon kívüli időben az R.-ben meghatározott időben és feltételekkel megengedett a tartózkodás és a vásárlás

 • a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben,
 • a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletben,
 • a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben), ide nem értve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet,
 • az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben,
 • a mezőgazdasági üzletben, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,
 • a kertészeti árudában, a faiskolában,
 • a piacon, a helyi termelői piacon, az ott található, kötelezően bezárt üzletek kivételével,
 • a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, az optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzletben, az állatgyógyszertárban,
 • az üzemanyagtöltő állomáson,
 • a nemzeti dohányboltban és
 • az újságosnál.

A fel nem sorolt üzlet köteles zárva tartani. Az ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

Nincs változás a vendéglátásban

A vendéglátó üzletben való tartózkodás – az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint, az R. szabályai értelmében – az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig megengedett. A vendéglátó üzlet e rendelet alkalmazásában nem minősül üzletnek.

Március 8-án nyitva lehetnek a virágboltok

A nemzetközi nőnapra tekintettel 2021. március 8-án az elsősorban dísznövényt árusító üzlet (a továbbiakban: virágüzlet) az R.-ben meghatározott időben és feltételekkel nyitva tarthat. A virágüzletben a nyitvatartási idő alatt megengedett a tartózkodás és a vásárlás.

A szolgáltatókra vonatkozó szabályok és kivételek

A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín köteles zárva tartani, kivéve

 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás (pénzügyi szolgáltatások),
 • a közlekedési és a szállítási szolgáltatás,
 • a magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést,
 • a szociális szolgáltatás,
 • a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás,
 • a totózó és lottózó szolgáltatás,
 • a járműszerviz szolgáltatás, a mezőgazdasági és iparigép-szerviz szolgáltatás, a háztartásigép-szerviz szolgáltatás, az épületgépészeti szolgáltatás,
 • az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás,
 • a temetkezési szolgáltatás,
 • az állategészségügyi szolgáltatás,
 • az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás,
 • az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás,
 • a közétkeztetési szolgáltatás,
 • az állattenyésztési szolgáltatás,
 • az ügyvédi szolgáltatás,
 • a biztonsági szolgáltatás,
 • az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás,
 • a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás és
 • a mosási és tisztítási szolgáltatáscéljára szolgáló helyiség vagy helyszín.

Az ott foglalkoztatottak kivételével a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségben vagy helyszínen a felsoroltok kivételekkel tilos tartózkodni. Az ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

A kaszinók is bezárnak

Tilos a játékkaszinónak, illetve a kártyateremnek a látogatása és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás. Az ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról a játékkaszinó, valamint a kártyaterem üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

A szálláshelyek változatlan feltételekkel működhetnek

A szálláshelyen tartózkodásra az R. szabályait kell alkalmazni. A szálláshelyen az R. 10. § (3) és (4) bekezdése szerint jogszerűen tartózkodó vendég a szálláshelyen található kaszinót, kártyatermet nem látogathatja. Az ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról a szálláshely üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

Akik versenyszerűen sportolnak, továbbra is edzhetnek

A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint, az R. szabályaiban meghatározottaknak megfelelően – a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából – látogathatóak.

Kereskedőkre, szolgáltatókra vonatkozó szankciók

Ha a rendőrség az ellenőrzés során vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja. A rendőrség a  jogkövetkezményeket együtt is alkalmazhatja. A bírság azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is kiszabható.

A  jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha az üzemeltető vagy a vezető a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen, ha a jogsértő személyt felszólította távozásra, és azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.

Ha az üzemeltető vagy a vezető a a jogellenes helyzet felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket nem tette meg, vagy azokat csak részben tette meg, a rendőrség a jogkövetkezmények alkalmazásánál az üzemeltető által tett, a jogszerű állapot helyreállítására irányuló intézkedéseket figyelembe veszi.

A kiszabott bírság megfizetése a rendőrség hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő befizetéssel történik. A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni. A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

A munkáltatók számára home office elrendelését javasolják

A Kormány felkéri a gazdaság szereplőit, hogy törekedjenek a gazdaság működtetése során az otthoni munkavégzés jogintézményének alkalmazására.