Konzultáció a mezőgazdasági de minimis rendeletről

Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt indított a mezőgazdasági ágazatban nyújtott kis összegű támogatásokra vonatkozó szabályok (mezőgazdasági de minimis rendelet) célzott módosításairól. Valamennyi érdekelt fél 2024. július 21-ig vehet részt a konzultációban.

A javasolt módosítás

A mezőgazdasági de minimis rendelet mentesíti a kis összegeket az állami támogatások ellenőrzése alól, mivel az ilyen támogatások úgy tekintendők, hogy nincsenek hatással az egységes piacon folytatott versenyre és kereskedelemre.

A rendelet legutóbbi, 2019. évi módosítását követően a tagállamok jelenleg kedvezményezettenként legfeljebb 20 000 EUR összegű támogatást nyújthatnak a mezőgazdasági ágazatban három pénzügyi évből álló időszakban anélkül, hogy az ilyen támogatást előzetesen be kellene jelenteniük a Bizottságnak jóváhagyás céljából. Ha egy tagállam nemzeti szinten központi nyilvántartással rendelkezik a csekély összegű támogatások nyilvántartásba vételére, a három pénzügyi évből álló időszakra magasabb, 25 000 EUR összegű felső határ alkalmazandó. A kedvezményezettenkénti felső határok mellett minden uniós tagállamra maximális nemzeti összeg (úgynevezett „nemzeti korlát”) vonatkozik az ilyen támogatásokra a verseny esetleges torzulásának elkerülése érdekében.

A mezőgazdasági de minimis rendelet 2027. december 31-én hatályát veszti. A rendelet felülvizsgálatát e hatályvesztés időpontjánál korábbra tervezték.

A Bizottság tudomásul vette az Európai Tanács 2024. április 17–18-i következtetéseit a versenyképes, fenntartható és reziliens mezőgazdasági ágazat fontosságáról. Ennek fényében, valamint tekintettel a mezőgazdasági ágazatra nehezedő növekvő inflációs nyomásra és a magas nyersanyagárakra, a Bizottság 2024. május 2-án megkezdte a mezőgazdasági de minimis rendelet célzott felülvizsgálatát, a tervezett felülvizsgálatnál korábban.

A Bizottság most visszajelzést kér a mezőgazdasági de minimis rendelet e korai felülvizsgálatával kapcsolatban.

A módosítástervezetek a következő változtatásokat tartalmazzák:

  • A vállalkozásonként egy három évből álló időszak alatt maximálisan nyújtható csekély összegű támogatás felső határának emelése 25 000 EUR-ról 37 000 EUR-ra, az infláció figyelembe vétele miatt.
  • A „nemzeti korlátok” kiigazítása, melyek kiszámítása a mezőgazdasági termelés értéke alapján történik. A jelenlegi szabályok szerint e számításhoz a 2012–2017 közötti referencia-időszakot kell alapul venni. Ez a referencia-időszak a 2012–2023 közötti időszakra hosszabbodna meg, ami lehetővé teszi a mezőgazdasági termelés különösen az elmúlt években megnövekedett értékének figyelembevételét, megemelve valamennyi tagállam tekintetében a nemzeti korlátot.
  • A maximális támogatási összeg számítása három évre vonatkozóan történne a három pénzügyi évre vonatkozó számítás helyett, a nem ágazatspecifikus általános de minimis szabályokkal összhangban.
  • A csekély összegű támogatások kötelező központi nemzeti vagy európai szintű nyilvántartásának bevezetése abból a célból, hogy javuljon az átláthatóság és csökkenjenek a jelenleg saját nyilatkozatot készítő mezőgazdasági termelők adminisztratív terhei, mivel a szabályok betartását így már nem nekik kell ellenőrizniük (jelenleg a központi nyilvántartásokat a tagállamok önkéntes alapon alkalmazzák).

Azáltal, hogy az infláció figyelembevétele érdekében megemelik a vállalkozásonként maximálisan nyújtható csekély összegű támogatás felső határát, a javasolt módosítások bővítik a tagállamok lehetőségeit arra, hogy egyszerűbb, gyorsabb, közvetlenebb és hatékonyabb módon nyújtsanak támogatást a mezőgazdasági termelőknek, mivel az ilyen támogatást nem kell bejelenteni a Bizottságnak, és a Bizottságnak azt nem kell jóváhagynia. Emellett a javasolt módosítások csökkenteni fogják a mezőgazdasági termelők adminisztratív terheit a csekély összegű támogatások kötelező központi nyilvántartásainak bevezetése révén, ami könnyítést jelent a mezőgazdasági termelőknek – főként a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak – a jelentéstételi kötelezettségeikre nézve.

Végezetül a felülvizsgálat 2032-ig meghosszabbítja a rendelet időbeli hatályát.

További lépések

Az összes érdekelt fél 2024. július 21-ig nyújthatja be a módosítástervezettel kapcsolatos észrevételeit. További információ – többek között az észrevételek megtételének módjáról – itt található.

A mai napon elindított nyilvános konzultáció mellett a javaslattervezetet a Bizottság és a tagállamok közötti találkozókon is megvitatják.

Ez a folyamat így biztosítani fogja, hogy a tagállamoknak és más érdekelt feleknek egyaránt elegendő alkalmuk legyen a bizottsági javaslattervezettel kapcsolatos észrevételeik megtételére.

A Bizottság a lehető leghamarabb el kívánja fogadni a mezőgazdasági de minimis rendelet módosításait, figyelembe véve a tagállamoktól és az érdekelt felektől kapott visszajelzéseket.

Előzmények

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (3) bekezdése előírja a tagállamok számára, hogy minden állami támogatást jelentsenek be az Európai Bizottságnak, és azt csak a Bizottság jóváhagyását követően hajtsák végre. Az állami támogatásokról szóló uniós felhatalmazó rendelet lehetővé teszi a Bizottságnak, hogy az állami támogatások bizonyos kategóriáit az egységes piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítsa és mentesítse a Szerződésben előírt bejelentési kötelezettség alól.

A mezőgazdasági ágazatban nyújtott állami támogatásokról további információk a Versenypolitikai Főigazgatóság erre a célra létrehozott weboldalán találhatók.

A konzultáció (ANGOL NYELVEN) a következő linken érhető el: https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2024-deminimis-agri_en
Bővebben a rendeletről: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1408-20231025

Forrás: Európai Bizottság, Sajtóközlemény, 2024.06.07.