Új eszköz a külföldi támogatások torzító hatásainak kezelése

Az Európai Bizottság új eszközt terjesztett elő a külföldi támogatások egységes piacon belüli torzító hatásainak kezelése érdekében. A mostani jogalkotási javaslat a fehér könyv 2020. júniusi elfogadását és az érdekelt felekkel folytatott széles körű konzultációs folyamatot követi. Célja, hogy felszámolja az egységes piacot érintő azon joghézagot, amelyből adódóan a nem uniós tagállamok kormányzatai által nyújtott támogatásokat jelenleg nem ellenőrzik, míg a tagállamok által nyújtott támogatásokra szigorú vizsgálat alkalmazandó. Az új eszközt úgy alakították ki, hogy bármilyen piaci helyzetben hatékonyan lehessen kezelni az egységes piacon belül torzító hatással járó és az egyenlő versenyfeltételeket károsító külföldi támogatásokat. Az eszköz a szintén most elfogadott, aktualizált uniós iparstratégia megvalósításának kulcsfontosságú elemét képezi, mivel előmozdítja a tisztességes és versenyképes egységes piacot, és ezáltal megfelelő feltételeket teremt az európai ipar prosperálásához.

Margrethe Vestager versenypolitikáért és a digitális korra felkészült Európa elnevezésű klaszterért felelős ügyvezető alelnök így nyilatkozott: „Európa kereskedelmi és beruházási szuperhatalom. 2019-ben a közvetlen külföldi befektetések állománya több mint 7 billió euró értékű volt. Az egységes piac nyitottsága a legnagyobb előnyünk. A nyitottsághoz azonban méltányosságra is szükség van. Már több mint 60 éve működik az állami támogatások ellenőrzésére szolgáló rendszerünk, amelynek célja az uniós tagállamok közötti támogatási verseny megakadályozása. A mai napon elfogadott javaslatunk révén pedig azokat a torzító hatású támogatásokat kezelni tudjuk majd, amelyeket nem uniós országok nyújtanak. Napjaink kihívásai közepette még fontosabb, hogy egyenlő versenyfeltételeket biztosítsunk, támogatva ezzel az uniós gazdaság helyreállítását.”

Valdis Dombrovskis, ügyvezető alelnök, az emberközpontú gazdaságért és kereskedelemért felelős biztos így nyilatkozott: „A támogatások révén nyújtott tisztességtelen előnyök régóta problémát jelentenek a nemzetközi verseny tekintetében. Ezért prioritásként határoztuk meg az ilyen tisztességtelen gyakorlatok visszaszorítását. Ezek torzítják a piacokat, és a kapott támogatás révén biztosítanak versenyelőnyt, nem pedig az érintett termékek minősége és innovatív jellege alapján. A mai javaslat kiegészíti az e tekintetben tett nemzetközi erőfeszítéseinket. Egyenlő versenyfeltételeket fog teremteni az EU-n belül, és pozitív változásokat ösztönöz, miközben megőrzi a gazdasági erőnk szempontjából létfontosságú nyitottságot.”

Thierry Breton, a belső piacért felelős biztos hozzátette: „Egységes piacunkat intenzív verseny jellemzi, és vonzó a külföldi befektetők és vállalkozások számára. A világra való nyitottság azonban csak akkor tartható fenn, ha minden olyan szereplő betartja a szabályainkat, aki az egységes piacon tevékenykedik, befektet Európában vagy közfinanszírozású projektekre tesz ajánlatot. A mai napon korrigáljuk szabályrendszerünk egy hiányosságát annak biztosítása érdekében, hogy minden vállalat egyenlő feltételek mellett versenyezzen, és hogy senki ne gyengíthesse torzító hatású külföldi támogatások alkalmazásával az egyenlő versenyfeltételeket és Európa versenyképességét. Ez meg fogja szilárdítani Európa ellenálló képességét.”

A versenyre, a közbeszerzésre és a piacvédelmi eszközökre vonatkozó uniós szabályok fontos szerepet játszanak abban, hogy az egységes piacon működő vállalkozások méltányos feltételek között folytathassák tevékenységüket. Ezen eszközök egyike sem vonatkozik azonban azokra a külföldi támogatásokra, amelyek tisztességtelen előnyhöz juttatják kedvezményezettjeiket az EU-ban működő vállalkozások felvásárlása, az EU-n belüli közbeszerzési eljárásokban való részvétel vagy egyéb kereskedelmi tevékenységek során. A külföldi támogatások különböző formákban valósulhatnak meg, például a kamatmentes kölcsönök, korlátlan állami kezességvállalások, adómentességi megállapodások vagy a közvetlen támogatások révén.

A mai javaslatot hatásvizsgálati jelentés kíséri, amely részletesen kifejti a rendeletjavaslatot alátámasztó indokokat, valamint számos olyan helyzetet ismertet, amelyekben a külföldi támogatások torzulást okozhatnak a belső piacon.

A javasolt rendelet

Hatály

A rendeletjavaslat értelmében a Bizottság hatáskörrel fog rendelkezni a nem uniós országok hatóságai által az EU-ban gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásoknak nyújtott pénzügyi hozzájárulások vizsgálatára, és adott esetben korrigálni tudja ezek torzító hatásait.

Ezzel összefüggésben a rendelet három eszköz bevezetését javasolja, amelyek közül kettő bejelentésen alapul, egy pedig általános piacvizsgálati eszköz. Konkrétabban:

- Az egyik bejelentésen alapuló eszköz olyan összefonódások vizsgálatára szolgál, amelyek nem uniós kormányzattól származó pénzügyi hozzájárulást tartalmaznak, és a felvásárlás tárgyát képező vállalkozás (illetve az összefonódó felek közül legalább az egyik) 500 millió eurót meghaladó árbevétellel rendelkezik az EU-n belül, és a külföldi pénzügyi hozzájárulások mértéke meghaladja az 50 millió eurót.
- A másik bejelentésen alapuló eszköz olyan közbeszerzési ajánlatok vizsgálatára szolgál, amelyek nem uniós kormányzattól származó pénzügyi hozzájárulást tartalmaznak, és a közbeszerzési pályázat becsült értéke legalább 250 millió EUR.
- A harmadik eszköz minden egyéb piaci helyzet, valamint kisebb összefonódások és közbeszerzési eljárások vizsgálatára szolgál, amelyek esetében a Bizottság saját kezdeményezésére (hivatalból) vizsgálatot indíthat vagy eseti bejelentéseket kérhet.

A két bejelentésen alapuló eszköz tekintetében a felvásárlónak vagy az ajánlattevőnek előzetesen be kell majd jelentenie a küszöbértékeket elérő összefonódásokkal vagy közbeszerzésekkel kapcsolatban valamely nem uniós kormányzattól kapott esetleges pénzügyi támogatásokat. A Bizottság felülvizsgálatától függően a kérdéses összefonódás nem valósítható meg, illetve a vizsgálat tárgyát képező ajánlattevőnek nem ítélhető oda a szerződés. A Bizottság határozata tekintetében kötelező erejű határidők kerülnek meghatározásra.

A rendeletjavaslat értelmében akkor, ha egy tagállam nem tesz eleget azon kötelezettségnek, hogy a küszöbértékek teljesülése esetén be kell jelenteni a támogatással megvalósuló összefonódást vagy a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó pénzügyi hozzájárulást, a Bizottság bírságot szabhat ki és felülvizsgálhatja az ügyletet oly módon, mintha sor került volna annak bejelentésére.

Az általános piacvizsgálati eszköz pedig lehetővé fogja tenni a Bizottság számára más típusú piaci helyzetek – például zöldmezős beruházások vagy a küszöbérték alatti összefonódások és közbeszerzések – vizsgálatát is, ha felmerül a külföldi támogatás fennállásának gyanúja. Ezekben az esetekben a Bizottság saját kezdeményezésére (hivatalból) vizsgálatot indíthat vagy eseti bejelentéseket kérhet.

A fehér könyvre vonatkozóan érkezett visszajelzések alapján a rendelet egész EU-ra kiterjedő egységes alkalmazásának biztosítása érdekében kizárólag a Bizottság feladata lesz a rendelet végrehajtása.

Amennyiben a Bizottság megállapítja a külföldi támogatás fennállását és annak torzító hatását, indokolt esetben figyelembe veszi a külföldi támogatás esetleges pozitív hatásait, és e hatásokat a torzulás által kiváltott negatív hatásokkal összevetve mérlegeli.

Abban az esetben, ha a negatív hatások meghaladják a pozitív hatásokat, a Bizottság korrekciós intézkedéseket vezethet majd be, vagy olyan kötelezettségvállalásokat fogadhat el az érintett vállalatok részéről, amelyek orvosolják a torzulást.

Korrekciós intézkedések és kötelezettségvállalások

A korrekciós intézkedések és kötelezettségvállalások tekintetében a rendeletjavaslat több strukturális vagy magatartási korrekciós intézkedést tartalmaz, így például egyes eszközök elidegenítését vagy bizonyos jellegű piaci magatartás tilalmát.

A bejelentett ügyletek esetében a Bizottság hatáskörrel fog rendelkezni arra, hogy megtiltsa a támogatott felvásárlást vagy azt, hogy a közbeszerzési szerződést a támogatott ajánlattevőnek ítéljék oda.

Következő lépések

Az Európai Parlament és a tagállamok a rendes jogalkotási eljárás keretében megvitatják a Bizottság javaslatát a rendelet végleges szövegének elfogadása érdekében.

A javaslattal kapcsolatban 8 héten keresztül visszajelzéseket is be lehet nyújtani.

Elfogadását követően a rendelet az EU egészében közvetlenül alkalmazandó lesz.

Háttér-információk

Az Európai Tanács a 2019. március 21–22-i ülésén elfogadott következtetéseiben megbízta a Bizottságot, hogy határozzon meg új eszközöket a külföldi támogatások egységes piacra gyakorolt torzító hatásainak kezelésére. A Tanács a Bizottság fehér könyvét a 2020. szeptember 11-i következtetéseiben is megemlítette, és 2020. október 1–2-i következtetéseiben felhívta a figyelmet arra, hogy „további eszközöket kell kidolgozni a külföldi támogatások torzító hatásainak kezelésére az egységes piacon”.

Az Európai Parlament a 2020. februárjában közzétett, versenypolitikáról szóló jelentésében felkérte a Bizottságot, hogy „vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az uniós versenyjogot kiegészítsék egy olyan pillérrel, amely megfelelő vizsgálati eszközöket biztosít a Bizottság számára azokban az esetekben, amikor úgy ítélik meg, hogy egy vállalat a kormányzati támogatások miatt torzító magatartást folytatott”.

„Új európai iparstratégia” című, 2020. március 10-i közleményében a Bizottság megerősítette, hogy a külföldi támogatások egységes piacon belüli torzító hatásainak kezelése érdekében 2020 közepéig elfogadja a külföldi támogatásokra vonatkozó eszközről szóló fehér könyvet. Továbbá a ma elfogadott aktualizált iparstratégia azon kulcsfontosságú intézkedések között határozza meg külföldi támogatásokról szóló rendeletjavaslatot, amelyek az EU nyitott stratégiai autonómiájának célját valósítják meg.

A Bizottság 2021. évi éves munkaprogramjában és „A kereskedelempolitika felülvizsgálata” című, 2018. február 18-án kiadott közleményében a Bizottság bejelentette, hogy 2021 közepéig jogi aktust terjeszt elő a külföldi támogatásokról.

A Bizottság 2020. június 17-én az egységes piacon belüli külföldi támogatások torzító hatásainak kezelési módjaival foglalkozó fehér könyvet fogadott el.

A fehér könyvről folytatott nyilvános konzultáció 2020. szeptember 23-án zárult le. A Bizottság a bevezető hatásvizsgálattal kapcsolatban is kikérte a nyilvánosság véleményét, valamint célzott konzultációt folytatott a leginkább érintett érdekelt felekkel.

A Bizottság alaposan elemezte a beérkezett információkat, és azokat megfelelően figyelembe vette a mai javaslat kialakításakor.


Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2021. május 5.