Felfüggesztésre kerül minden felnőttképzési vizsga és kontakt oktatás

Magyar Közlöny 55. számában 2020. március 26-án megjelent és 2020. március 27-én hatályba lépett az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 70/2020. (III.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján az alábbiakban követendőkről tájékoztatjuk, összhangban a Kormány korábban kiadott rendkívüli intézkedéseivel:


Felnőttképzés

A veszélyhelyzet időtartama alatt kontaktórás képzés iskolarendszeren kívül nem tartható, a képzés kizárólag távolléti oktatás, távoktatás formájában, digitális képzésként szervezhető meg, még abban az esetben is, ha jogszabály, támogatási szerződés, támogatói okirat rendelkezése, vagy a képzési program képzési formája ezt egyébként nem teszi lehetővé. Ez alól KIVÉTELT jelentenek a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 14. (1) bekezdés a)-e) és g) pontjai, továbbá a 14/A. §-a szerinti képzések (un. munkaerőpiaci képzések). Ezeket a képzéseket fel kell függesztetni, azaz a távoktatási forma sem megengedett az esetükben.
A fenti rendelkezéssel kapcsolatban kérjük, hogy a következőket végezze el a Felnőttképzési Információs Rendszerben (MER rendszer):

Képzési forma – távolléti oktatásra, távoktatásra történő módosítása

A bejelentkezést követően a Képzések listája menüpont alatt válassza ki annak a folyamatban lévő képzésének az adatlapját, amely kontaktórás képzésként volt bejelentve. Ezt követően a Képzés ütemezése menüpontban módosítsa a képzési ütem típusát távoktatási formára (Meglévő ütem módosítása).

Azok az intézmények, akik arra tekintettel, hogy veszélyhelyzet kihirdetését (2020. március 11. 15 óra) követően kénytelenek voltak a MER rendszerbe a folyamatban lévő kontaktórás képzésük meghiúsulását rögzíteni (intézményi döntés, képzésben résztvevők távolmaradása), szintén a fentiek szerint járjanak el, azzal, hogy az “Alapadatoknál” állítsák vissza a képzés státuszát és ismételten mentsék el a rögzített adatokat, majd rögzítsék a fent ismertetettek szerint a képzés formáját.

Képzés felfüggesztése

A bejelentkezést követően a Képzések listája menüpont alatt válassza ki annak a folyamatban lévő képzésének az adatlapját, amely kontaktórás képzésként volt bejelentve és az Flt. 14. (1) bekezdés a)-e) és g) pontjai, valamint a 14/A. §-a szerinti képzésnek minősül. Ezt követően az Alapadatoknál, az űrlap alján válassza ki a Felfüggesztett képzés menüpontot és rögzítse az IGEN státuszt, majd ellenőrizze és mentse az adatokat.

képzésekkel és a képzések egységes dokumentumaival kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket, a rendelet alapján:
– a képzésben részt vevő személyek kontaktórás hiányzásai igazoltnak minősülnek, a Korm. rendelet értelmében visszamenőleges hatállyal a vészhelyzet kihirdetésétől kezdve, azaz 2020. március 11-től,
– a jelenléti íveket, az ellenőrzést igazoló dokumentumokat, a haladási naplót a választott távoktatási forma által biztosított lehetőségektől függően vezessék,
– a további képzési dokumentumokat a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 16. § -ának rendelkezései szerint vezessék

Amennyiben a képzési dokumentumok vezetésével kapcsolatos további kormánydöntés születik részletesen tájékoztatni fogjuk Önöket.

Támogatott képzések

A Korm. rendelet alapján távoktatásban megtartott képzés elszámolására a kontaktórás képzés elszámolási szabályai az irányadók.

Komplex szakmai vizsgák

A veszélyhelyzet időtartama alatt iskolarendszeren kívüli képzések esetén szakmai vizsga nem szervezhető.
Azok a szakmai vizsgák, amelyeket a Korm.rendelet hatálybalépése előtt bejelentettek a MER rendszerbe, de még nem kezdtek meg, az elektronikus vizsgarendszerben le kell mondani. A szakképzési államigazgatási szerv hivatalból intézkedik a vizsgák törléséről, illetőleg a vizsgaszervező intézmények is rögzíteni tudják a vizsgák lemondását. Az így törőlt szakmai vizsgákat a MER rendszer rögzíti és a veszélyhelyzet megszűnését követő naptól új vizsgaidőpontok kerülnek meghirdetésre.

Azok a bejelentett szakmai vizsgák, amelyeket a Korm. rendelet hatálybalépésekor már megkezdtek fel kell függeszteni és legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig be kell fejezni (az elért vizsgaeredmények megmaradnak, rögzítésre kerülnek, és abban az esetben, ha a vizsgázó nem jelent meg, hiányzása igazolt hiányzásnak minősül, esetében pótvizsga lehetőségét kell biztosítani a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet szabályai szerint). A felfüggesztést szintén a MER rendszeren keresztül tudja kezdeményezni a vizsgaszervező. Felfüggesztett vizsgák esetén a törzslapokkal kapcsolatos jelentés, illetőleg annak kitöltési felülete inaktívvá válik.

A vizsgázó a szakmai vizsgával vagy az annak eredményes teljesítésével megszerezhető képesítéssel összefüggésben számára jogszabályban, szerződésben vagy bármilyen más módon előírt kötelezettségének az új időponttal bejelentett szakmai vizsga utolsó napjáig tehet eleget.

Vizsgabizottságok

Tájékoztatjuk a tisztelt szakmai vizsgabizottságok elnökeit és tagjait, hogy Korm.rendeletben foglaltak szerint a Pest Megyei Kormányhivatal a veszélyhelyzet időtartama alatt nem állít ki a komplex szakmai vizsga vizsgabizottságának megbízólevelet. A vizsgák lemondása esetén a rendszer automatikusan törli a kijelöléseket és visszavonja a megbízóleveleket. Kérem, hogy a már megkezdett szakmai vizsgákat a jogszabályoknak megfelelően felfüggeszteni és ennek tényéről a jegyzőkönyveket felvenni szíveskedjenek. A jegyzőkönyvek egy eredeti példányát kérem, hogy postai úton küldjék meg a hatóság számára. A vizsgák felfüggesztésének következtében a rendszer mellőzi a jogszabályi határidőket és a vizsgákhoz kapcsolódó jelentési felületet zárolja a rendszer.

A Pest Megyei Kormányhivatal, mint szakképzési és felnőttképzési államigazgatási szerv mindent megtesz annak érdekében, hogy a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben a rendelkezésre álló információit, mihelyt arról tudomása van, haladéktalanul megossza az érintettekkel, hogy segítse az Önök munkáját.

Kérem, hogy az együttműködés és a veszélyhelyzet hatékony kezelése érdekében a megkeresésüket az alábbi elérhetőségekre legyenek szívesek elektronikusan megküldeni:

A MER rendszer működésével kapcsolatos megkeresések:
- felnőttképzés: fir.hd@pest.gov.hu
- vizsgaügyvitel: ugyvitel@pest.gov.hu

Szakmai jellegű kérdések:
- OSAP: osap.pmkh@pest.gov.hu
- felnőttképzés: felnottkepzes@pest.gov.hu
- vizsgaügyvitel: ugyvitel@pest.gov.hu

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a Pest Megyei Kormányhivatalnak nincs jogalkotási hatásköre, az erre irányuló megkeresésikre nem tudunk érdemi tájékoztatást adni. A Kormány döntése alapján a jogalkotás a szakképzésért-, illetve a felnőttképzésért felelős miniszter hatáskörébe tartozik.


Megértésüket köszönjük!

Pest Megyei Kormányhivatal
Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály