Békéltető testületi álláspályázati felhívás

A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara  a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 21. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett békéltető testületnél békéltető testületi tag/elnök tisztség betöltésére.

Amennyiben békéltető testületi tagi és elnöki pozícióra is jelentkezik, abban az esetben két pályázat benyújtása szükséges!

A jogviszony időtartama:
4 év határozott idő, 2024. január 1-jétől
 
Foglalkoztatás jellege:
megbízási szerződés

A munkavégzés helye:
Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett békéltető testület székhelyén(6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.) vagy annak illetékességi területén az 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Ellátandó feladatok:

A békéltető testületek a fogyasztók és a vállalkozások közötti fogyasztói jogviták ingyenes, gyors rendezésének lehetőségét kínálják, mindezt a felek számára egyszerű, érthető eljárási szabályok révén.

A békéltető testületi tag főbb feladata:

 • a rendelkezésre álló iratanyagok alapján felkészülés a jogvita eldöntése érdekében,
 • online vagy személyes meghallgatás megtartása, levezetése vagy azon történő részvétel,
 • döntéshozatal egyedül vagy közös döntéshozatal esetén javaslattétel az eljáró tanács tagjaként,
 • a meghozott döntés írásba foglalása.

A békéltető testület elnökének feladata:

 • a testület elnöklésével összefüggő feladatok, így különösen:
  • a testületi munka szervezése,
  • szakmai feladatok összehangolása,
  • kommunikáció,
  • a testületi feladatok menedzselése,
  • szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítése,
  • országos szakmai üléseken történő részvétel
 • a testületi tagi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

A békéltető testületi elnöki és tagsági feladat ellátására vonatkozó kiválasztási eljárás szabályairól és a békéltető testületi elnökök és tagok díjazásáról, képzéséről és a békéltető testületi alapvizsga szabályairól, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről szóló 5 /2023. (VI.19.) IM rendelet az irányadó.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • felsőfokú végzettség
 • legalább 2 éves szakmai gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó- és önálló munkavégzési képesség, együttműködési és konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, tárgyalóképesség, jó kommunikációs ismeretek, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, amelyben a tagjelölt pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy kiválasztása esetén a fogyasztói oldal képviselője, a vállalkozói oldal képviselője, vagy semleges fél kíván lenni a békéltető testületben,
 • a pályázó felsőfokú iskolai végzettségéről szóló okirat vagy annak másolata, továbbá a legalább kétéves szakmai gyakorlatot igazoló okirat vagy annak másolata,
 • az Fgytv. 22. § (4) bekezdése a) pontja szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kizárólag olyan speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány megfelelő, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, valamint nem állnak fenn vele szemben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 22. § (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott kizáró okok.)
 • az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) adatszolgáltatása arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt, részletes tájékoztatás a https://birosag.hu/gondnokoltak-es-elozetes-jognyilatkozatok hivatkozáson érhető el. Adatszolgáltatás igényelhető ügyfélkapun keresztül is: Ügyintézés/Bíróság/Nyilvántartások/GA01 https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=3894b817-3de0-4da2-8043-9ad8cf743094&_n=ga01_-_urlap_a_gondnoksag_ala_helyezettek_orszagos_nyilvantartasabol_torteno_adatigenyleshez_ha_a_felvilagositast_kero_sajat_magarol_keri_az_adatszolgaltatast
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában szereplő személyi adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul (Letölthető dokumentumok),
 • amennyiben a tagjelölt a békéltető testület illetékességi területén bejegyzett fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesület által javasolt, szükséges csatolni a tagjelölt erre vonatkozó elfogadó nyilatkozatát.

A pályázat részeként benyújtandó valamely irat, igazolás vagy nyilatkozat benyújtásának elmaradása esetén a pályázat érvénytelen!

Szükséges nyelvtudás:

előny az angol nyelvtudás

A tisztség betöltésének kezdő időpontja:

2024. január 1-je.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 29.

A pályázati kiírás részleteivel kapcsolatosan további információt a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamaránál Jerney Zoltán békéltető testületi ügyintéző nyújt, a 62/554-250/118 mellék telefonszámon (munkanapokon: 9-12 között) és a titkarsag@cskik.hu címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara részére elektronikus úton a titkarsag@cskik.hu címre, valamint ezen a felületen lehet benyújtani.

Letölthető dokumentumok: