Tanév végi tudnivalók

Tanév végi tudnivalók 2017-09-01T13:49:24+00:00

Fontos kérdés a tanév végét érintő tudni és tennivalók, melyeket az alábbiakban rendszereztünk a tanulószerződéssel tanulókat foglalkoztató képzőhelyek számára.

A tanév végén felmerülő tudnivalókat aszerint csoportosítottuk, hogy a tanulók idén végeznek-e vagy sem, de érdemes a lentieket végigolvasni az érintetteknek. (A 2015/2016. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2015/2016 tanév rendjéről és egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 28/2015. (V.28.) EMMI rendelet tartalmazza.)

 

 

Végzős tanulók esetében

 

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap 2016. április 29.

A végzős tanulókat közvetlenül a szakmai vizsga előtt legalább 10 munkanap felkészülési idő illeti meg, melyet a gyakorlati képzés idejének terhére, összefüggően kell kiadni (gyakorlaton töltendő napokban számolandó).

A tanulószerződés sikeres szakmai vizsga esetén a bizonyítvány kiállításának a napján, sikertelen vizsga esetén, az utolsó vizsganapon szűnik meg. Ha a tanuló nem jelentkezik szakmai vizsgára, az utolsó évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány kiállítása napján szűnik meg a tanulói jogviszony és a tanulószerződés.

A befejező szakképzési évfolyamon a tanulót (ha a tanulmányi követelményeket sikeresen teljesíti) a tanulói pénzbeli juttatás a tanulmányok befejezését követő első szakmai vizsga utolsó napjáig illeti meg.

  • A tanulmányi követelményeket a szorgalmi időszak végéig teljesítő tanulóval kapcsolatosan, mivel megilleti a pénzbeli juttatás a tanulmányok befejezését követő első komplex szakmai vizsga utolsó napjáig, annak ellenére, hogy a tanuló gyakorlati képzésre nem kötelezhető, a vállalkozás a tanulószerződés megszűnéséig csökkentheti szakképzési hozzájárulási kötelezettségét a gyakorlati képzési normatíva összegével (a normatíva lehívható).

Amelyik tanuló befejező szakképzési évfolyamon az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket nem teljesíti (valamely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott), nem bocsájtható szakmai vizsgára, annak a tanulószerződése hatályos marad, hiszen az a képzés teljes időtartamára köttetett, célszerű tanulószerződés módosítást a kamara részére beküldeni a képzés várható befejezésének egy évvel való hosszabbítása érdekében. Továbbá:

  • az összefüggő szakmai (nyári) gyakorlatnak a tanuló már az előző tanévben eleget tett, azt nem kell újra letölteni,
  • a vizsga előtt az arra való felkészülés céljából, a gyakorlati képzést folytató szervezettel történt megállapodás alapján gyakorlati képzésen vehet részt,
  • a szakmai gyakorlaton keletkezett igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles;
  • A tanuló a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól (2016.04.30.) a tanulószerződés alapján tanulói juttatásra nem jogosult (és a gazdálkodó sem jogosult normatíva lehívására).
  • Fontos!!! A befejező évfolyam tanulmányi követelményeit nem teljesítő (elégtelen osztályzatú) tanulóval kapcsolatosan, mivel a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól a vállalkozásnak tanulói juttatást nem kell fizetnie, illetve a tanuló gyakorlati képzésre nem kötelezhető, a vállalkozás szakképzési hozzájárulási kötelezettsége nem csökkenthető a normatíva összegével. Amennyiben a tanuló tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytatja, a megismételt tanév megkezdésétől csökkentő tételként figyelembe vehető a gyakorlati képzési normatíva.
  • Ha a tanuló az augusztusi javítóvizsgát nem teljesíti, akkor évet ismétel és a tanulószerződése hatályos marad a megismételt évfolyamon is, egészen az első szakmai vizsgáig, tehát az elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre köteles, így a következő tanév első tanítási napjától (szeptember 1.) pénzbeli juttatásának havi mértéke a megismételt szakképzési évfolyam első félévében az előző félévre megállapított pénzbeli juttatás fele (részletesebben lásd lent).

Az évfolyamismétlés tényét kérjük, a gyakorlati képzőhelyek jelentsék be a kamarának. Tanulószerződés módosítást kell megküldeni kamaránkhoz 4 példányban eredeti aláírásokkal. (nyomtatvány honlapunkról letölthető)

Ha a tanuló az augusztusi javítóvizsgát sikeresen teljesíti és jelentkezik szakmai vizsgára, a tanulói jogviszonya az októberi szakmai vizsga utolsó napjáig tart, eddig lehet hatályos a tanulószerződése is, azonban sem tanulói juttatásra nem jogosult, és a gazdálkodó sem jogosult a tanuló után normatíva lehívására, járulékfizetési kötelezettség sincs.

A tanulószerződés bármilyen okból való megszűnését 5 munkanapon belül kell bejelenteni a kamarának a nyilvántartásból való kivezetés érdekében.

Nem végzős tanulók esetében

 

A 2015/16. tanév  utolsó tanítási napja 2016. június 15.

A gyakorlati képzésben részt vevő tanulót tanévenként azokban a tanévekben, amelyekben a tizenkilencedik életévét még nem tölti be, legalább harmincöt munkanap, tizenkilenc éves kor felett legalább harminc munkanap pihenőnap illeti meg. A pihenőnap kiadásánál figyelemmel kell lenni a tanulókat a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján megillető őszi, téli, tavaszi és nyári szünet kiadásának rendjére, hiszen azok munkanapjai részét képezik a tanulót tanévente megillető pihenőnapoknak. Amennyiben a tanuló a nyári gyakorlat kötelező óraszámát is teljesítette, ezen kívüli napokon a nyári szabadságát tölti, kivéve ha hiányzásait pótolja.

 

A foglalkozási naplót természetesen a nyári időszakban is vezetni kell, rögzítve a szünet időtartamát is. Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles, arról a gyakorlati képzőhelyeknek az iskolát a szabályoknak megfelelően tájékoztatni kell.

 

A szorgalmi időszakra meghatározott gyakorlati óraszámon és az összefüggő szakmai gyakorlatra meghatározott óraszámon felül – a szakmai gyakorlaton keletkezett mulasztás pótlása kivételével – gyakorlati foglalkozáson való részvételre nem kötelezhető.

 

A tanulót a tanulói pénzbeli juttatás a tanulószerződés alapján a tanév szorgalmi időszakot követő időtartamára, július és augusztus hónapra is megilleti, de az igazolatlan mulasztásával arányosan csökkenteni kell, mint ahogyan egyéként is a bármikor igazolatlanul mulasztott napok esetén.

Ha a tanulónak (függetlenül attól, hogy végzős vagy nem végzős) évet kell ismételnie, ekkor a pénzbeli juttatásának havi mértéke a megismételt szakképzési évfolyam első félévében az előző félévre megállapított pénzbeli juttatás fele. A megismételt évfolyam második félévében fizetendő tanulói juttatást eredményes első félév esetén a szerződésben meghatározott szempontok szerint emelni kell. (Tehát az 50 %-ot kell a meghatározott szempontrendszer szerint emelni.) A további félévekben a szerződés szerinti teljes pénzbeli juttatás illeti meg a tanulót.

A nem végzős tanulóknak az összefüggő szakmai (nyári) gyakorlatot a szorgalmi időt követően javasoljuk letölteni. Az egyes szakmákban eltérő, hogy hány óra összefüggő szakmai gyakorlatot kell letölteniük a tanulóknak, ez a kötelező szakképzési kerettantervekben található, amelyek a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal weboldalán elérhetők minden szakmára. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1. számú táblázat. Az anyagok az alábbi linken szakképesítésenként letölthetők:

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=440

 

A szakiskolai képzésben a kilencedik évfolyamon a szakmai gyakorlati képzést – az összefüggő szakmai gyakorlat kivételével – a szakképző iskolában vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében kell megszervezni.

A 2015. július 1-jén hatályba lépő törvénymódosítás tartalmazza a kamarai garanciavállalás szabályozását, melynek értelmében a tanuló 9. évfolyamon, a sikeres szintvizsgát követően, megköthető és megkötendő a tanulószerződés, a szakmai gyakorlat kezdete az utolsó iskolai tanítási napot követő munkanap (2016.06.16. csütörtök) lehet. A tanuló az összefüggő szakmai gyakorlat időpontjától egészen a képzési idő végéig tanulószerződéssel tölti gyakorlatát.

Amennyiben évfolyamismétlésre kerül sor, még egyszer megerősítjük, hogy ennek tényét a gyakorlati képzőhelyek jelentsék be a kamarának. Célszerű tanulószerződés módosítást a kamara részére beküldeni a képzés várható befejezésének egy évvel való hosszabbítása érdekében. A tanulószerződés bármilyen okból való megszűnését 5 munkanapon belül kell bejelenteni a kamarának a nyilvántartásból való kivezetés érdekében.

 

Ágazati szakközépiskolai képzés

Együttműködési megállapodás keretében teljesítheti gyakorlatát a szakközépiskolai tanuló a 9-10-11. évfolyamokon. Az összefüggő szakmai gyakorlatot a szakképzési kerettanterv írja elő. Az óraszámok 9. évfolyamon 70 óra, 10. évfolyamon 105 óra, 11. évfolyamon 140 óra, ennek megfelelően 10-15-20 napot vannak a tanulók gyakorlaton tekintettel arra, hogy kiskorúként csak napi 7 órát dolgozhatnak a képzőhelyeken.

 

A tanulót megilleti a pénzbeli juttatás az összefüggő szakmai gyakorlat idejére, annak ellenére, hogy ezek az évfolyamok nem számítanak szakképzési évfolyamnak. A tanulói juttatás havi összege a minimálbér 19,5 %-a, mely minden megkezdett hét után időarányosan jár, a juttatást a gyakorlat letöltése után egy összegben kell kifizetni, készpénzben is megengedett. A tanuló minden megkezdett hétre jogosult a juttatásra, ha legalább 1 napot gyakorlaton töltött. A szakképzési hozzájárulás terhére a gyakorlaton töltött napok után 3.485,- Ft-ot (alap normatíva 130-ada) lehet levonni. Ezt az összeget visszaigényelni is tudja az a gazdálkodó melynek, van tanulószerződéses jogviszonyban tanulója.

A nyári összefüggő szakmai gyakorlat lebonyolítása 2016. június 16-augusztus 31. között történhet egybefüggően. A képzőhelynek képzési engedéllyel nem kell rendelkeznie.