Adatvédelmi tájékoztatók

Adatvédelmi tájékoztatók 2019-05-24T14:18:07+00:00

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: Kamara) elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. Szervezetünk, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el alábbi tájékoztatók tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a tájékoztatókban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő neve: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (CSMKIK)
Adószáma: 18453616-2-06

Elérhetőségei:
– cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
– e-mail: info@csmkik.hu
– telefon: +36 62 554-250
– honlap: www.csmkik.hu

Képviselője:
Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna, kamarai titkár

Kamarai adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos kérdések:
– e-mail: adatvedelem@csmkik.hu
– posta: 6701 Szeged, Pf. 524
– személyesen: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Adatvédelmi tisztviselő:
Dr. Horváth Péter Károly
– e-mail: adatvedelem@csmkik.hu
– telefonszáma: +36 62 554-250

A Kamara adatkezelése a következő jogszabályok szerint történik:
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
– az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Érintettek jogai
Az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintett az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:
– az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog
– az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog
– az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog
– az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog
– az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog
– az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog
– az EU GDPR 21. cikke szerinti tiltakozáshoz való jog

Adatbiztonság
Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásukhoz szükségesek.

Jogorvoslati lehetőség
Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,
Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu


A CSMKIK tevékenységével kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatók

Kamarai törvény szerinti nyilvántartáshoz kapcsolódó természetes személyek adatinak kezelése
Önkéntes kamarai tagsággal kapcsolatos nyilvántartások kezelése
Rendezvényeken résztvevő személyek adatainak kezelése
Hírlevelek, rendezvényajánlók küldéséhez kapcsolódó személyes adatok kezelése
Álláspályázatok kezelése
 Mesterképzéshez kapcsolódó személyes adatok kezelése
Kamerarendszer adatkezelési szabályzata

 

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 100 %-os tulajdonában lévő DmG Oktatási Nonprofit Kft. adatkezelési tájékoztatója ERRE A LINKRE kattintva érhető el.