Adatvédelmi tájékoztatók

Adatvédelmi tájékoztatók 2018-07-12T07:51:11+00:00

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: Kamara) elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. Társaságunk, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el alábbi tájékoztatók tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a tájékoztatókban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő neve: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (CSMKIK)
Adószáma: 18453616-2-06

Elérhetőségei:
– cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
– e-mail: info@csmkik.hu
– telefon: +36 62 554-250
– honlap: www.csmkik.hu

Képviselője:
Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna, kamarai titkár

Kamarai adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos kérdések:
– e-mail: adatvedelem@csmkik.hu
– posta: 6701 Szeged, Pf. 524
– személyesen: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Adatvédelmi tisztviselő:
Dr. Horváth Péter Károly
– e-mail: adatvedelem@csmkik.hu
– telefonszáma: +36 62 554-250

A Kamara adatkezelése a következő jogszabályok szerint történik:
  – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)


Adatvédelmi tájékoztatók

Önkéntes kamarai tagsággal kapcsolatos nyilvántartások kezelése
Rendezvényeken résztvevő személyek adatainak kezelése